ASYSTENT

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENTA w Katedrze Nauk Społecznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 lutego 2022 r.

ZADANIA:

Wykonywanie prac na rzecz Zakładu Środków Gaśniczych i Neutralizujących (Katedra Procesów Spalania) w tym w szczególności:

 • wsparcie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych, przy pensum asystenta (stanowisko dydaktyczne) równym 360 h z przedmiotów:
  •  środki gaśnicze i neutralizujące ćwiczenia laboratoryjne,
  • optymalizacja środków gaśniczych;
 • prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich (w przypadku posiadania stopnia doktora);
 • współorganizacja konferencji, seminariów, współpraca ze stowarzyszeniami, realizacja prac zleconych;
 • pełnienie innych obowiązków na rzecz uczelni (praca w komisjach senackich i wydziałowych, zespołach roboczych).

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe, w obszarze: inżynierii bezpieczeństwa, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,  fizyki lub chemii;
 • doświadczenie w zakresie badania jakości i przydatności środków pianotwórczych i proszków gaśniczych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie badawcze i dydaktyczne;
 • mile widziana znajomość obsługi wyspecjalizowanych środowisk komputerowych (np. MatLab, Ansys, Statistica);
 • dyspozycyjność;
 • chęć rozwoju osobistego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zwartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej w SGSP jako podstawowym miejscu pracy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą
  się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22.1 § 1 Kodeksu pracy).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 16 lutego 2022 r.
 • Planowany termin zatrudnienia:  luty 2022 r.
 • Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 9 lutego 2022 r. w Kancelarii ogólnej SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa.
  Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy  dopisać:„asystent – Zakład Środków Gaśniczych i Neutralizujących”.
 •  Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 • Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.  Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/17342,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-asystenta-w-Zakladzie-Srodkow-Gasn.html

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę: bip.sgsp.edu.pl.
Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sgsp.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msikorska@sgsp.edu.pl