Asystent/Adiunkt

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Asystent/Adiunkt badawczo-dydaktyczny, w zakresie zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

asystent: tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo adiunkt: stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie zastosowania matematyki
w mechanice/obliczenia numeryczne lub doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie mechaniki budowli lub matematyki, 
dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab,
znajomość pakietu Ms Office,
umiejętność pracy w zespole,
dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

·         opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN,

·         kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,

·         uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl