Asystent/Adiunkt

Katedra Marketingu
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
ASYSTENTA/ADIUNKTA do Katedry Marketingu

Nr ref.: 4/NAUKA/KM/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • mile widziane wykształcenie na kierunku zarządzanie lub ekonomia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.,
 • mile widziane publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • mile widziany stopień naukowy w dziedzinie zarządzanie lub ekonomia,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych/prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

oraz wobec obu stanowisk:

 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
 • zainteresowania naukowe w obszarze marketingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu internetowego, mediów społecznościowych, innowacji cyfrowych,
 • praktyka lub staż pracy zrealizowany w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • biegła znajomość języka polskiego (min. poziom C1),
 • odporność na stres, samodzielność myślenia,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022r.,
 • przewidywane zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do
Pana prof. dr hab. Lechosława Garbarskiego na adres mailowy: lech@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne), opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
za pomocą formularza dostępnego na stronie:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fa1bef8dd86c42768e6b664e2504cbe0 do dnia 26.06.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
in Department of Marketing

Nr ref.: 4/NAUKA/KM/22

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position in the academic year, including conducting classes in English,
 • conducting research in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:

For Research Assistant position:

 • higher education (master’s degree),
 • education in the field of management or economics is welcome,
 • experience in teaching is welcome, including experience in conducting didactic classes, courses or training, etc.,
 • publications in the area of research interests are welcome,
 • experience in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign funds is welcome.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree,
 • degree in management or economics is welcome,
 • publications in renowned scientific journals in the area of research interests,
 • experience in teaching,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign sources/ conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • precise publication plans,
 • strong motivation to conduct scientific work,
 • scientific interests in the area of marketing with particular emphasis on the issues of internet marketing, social media, digital innovation,
 • apprenticeship or work experience in an enterprise or university,
 • ability to use basic Microsoft Office and MsTeams programs,
 • knowledge of English at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of English at the C2 level, as defined in the European System for the Description of Languages, which enables classes in this language, is welcome,
 • fluent knowledge of the Polish language (minimum C1 level),
 • resistance to stress, independent thinking,
 • creativity, willingness to take up scientific challenges,
 • availability,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends,
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position, the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2022,
 • expected employment of one employee in the position of an Research Assistant or Assistant Professor.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to prof. dr hab. Lechosław Garbarski to the e-mail address: lech@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:
CV, cover letter, copy of the diploma (scan), list of publication plans in the area of research interests, list of publications in the area of research interests (in the case of candidates for the position of Assistant Professor, optional, and optional for the position of Assistant), description of research plans for the next three years, certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education using the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6bc3d4718612420284856f11b0e4ab5d until June 26, 2022

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl