Asystent/Adiunkt

Katedra Strategii
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA
do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój

Nr ref.: 5/NAUKA/KS/22

W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie.
Jesteśmy Katedrą interdyscyplinarną, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej. Nasze główne przedmioty są związane z budowaniem i realizacją strategii (Strategia organizacji, Strategia korporacji, Strategie międzynarodowe), ale prowadzimy także przedmioty dotyczące zarządzania zmianą, ebiznesu, przywództwa, startupów, public relations. W ramach Katedry niektórzy z nas specjalizują się w pracy dydaktycznej i doradztwie organizacyjnym, a inni w łączeniu dydaktyki i pracy naukowej. Mamy wieloletnie doświadczenie doradcze, oraz międzynarodowe doświadczenia dydaktyczne – wykładamy w Polsce, w USA, Singapurze, Irlandii, Chinach, Slowenii, Francji, Norwegii i innych krajach.
Nasz profil badań i publikacji odzwierciedla zainteresowania i umiejętności członków Katedry. Dlatego badamy interesujące nas zjawiska w sposób jakościowy i ilościowy, oraz publikujemy głównie w obszarach:
– strategii i przedsiębiorczości międzynarodowej,
– strategii i przewagi konkurencyjnej małych, średnich i dużych firm,
– CSR i zarządzania ludźmi,
– startupów i ebiznesu
– podejmowania decyzji.

Aby publikować prowadzimy programy badawcze, ubiegamy się i zdobywamy granty NCN oraz międzynarodowe (np. z Chinami). Systematycznie zgłaszamy referaty na bardzo dobre konferencje międzynarodowe (SMS, AIB, EGOS, EIBA), a nasza Uczelnia oferuje wszechstronną pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji. Publikujemy artykuły w dobrych periodykach światowych, ale także książki w języku polskim i angielskim. Mamy na naszym koncie nagradzane referaty, studia przypadku i publikacje.

Profil kandydatki lub kandydata:
Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację dydaktyczną i naukową jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • mile widziane wykształcenie na kierunku zarządzanie, socjologia lub psychologia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.
 • mile widziane publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • mile widziany stopień naukowy w dziedzinie zarządzanie, socjologia lub psychologia,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

oraz wobec obu stanowisk:

 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej i badawczej,
 • sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • praktyka lub staż pracy zrealizowany w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • odporność na stres, samodzielność myślenia,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022 r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
dr Piotra Wójcika na adres mailowy: pwojcik@kozminski.edu.pl lub dr Marty Idasz-Balina na adres: midaszbalina@kozminski.edu.pl.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne), opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3916b98725f8471792347756296e1bfb do dnia 26.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin publikacji ogłoszenia i przyjmowania zgłoszeń do dnia 6.06.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of
RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
at the Department of Strategy, chaired by prof. Krzysztof Obłój
Nr ref.: 5/NAUKA/KS/22

Due to the development of our department, we are looking for candidates who would like to develop scientifically and didactically.
We are an interdisciplinary Department, both in terms of research and teaching. Our main subjects are related to strategy building and implementation (Organization Strategy, Corporate Strategy, International Strategy), but we also teach courses related to change management, e-business, leadership, startups, negotiation and public relations. As part of the department, some of us specialize in teaching and management consulting, while others combine teaching and high-quality research. We have many years of advisory experience and international teaching experience – we have been lecturing in the USA, Singapore, Ireland, Slovenia, France, Norway and other countries.

Our research and publication profile reflects the interests and skills of the Department’s members. We publish mainly in the areas of:
– international strategy and entrepreneurship,
– strategy and competitive advantage of small, medium and large companies,
– CSR and people management,
– startups and e-business
– negotiation and decision making.

To publish, we run research programs, apply and receive national (National Science Centre) and international grants (e.g. from China). We regularly submit papers for very good international conferences (SMS, AIB, EGOS, EIBA), and our University offers comprehensive assistance in the field of research, foreign conference trips and publications. We publish articles but also books in Polish and English. We received many awards for papers, case studies and books.

Candidate profile:

We are looking for a person who has education in the field of social sciences, as well as scientific and didactic orientation at the same time. We like students and we value teaching. We also value research and domestic and international publications. We offer the freedom to choose academic directions and a friendly work culture. And we help our new members build teaching and research competences.

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position in the academic year, including conducting classes in English,
 • conducting research in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:
For Research Assistant position:

 • higher education (master’s degree),
 • education in management, sociology or psychology is welcome,
 • experience in teaching is welcome, including experience in conducting didactic classes, courses or training, etc.
  • publications in the area of research interests are welcome,
 • welcome experience in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign funds.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree,
 • a welcome degree in management, sociology or psychology,
 • publications in renowned scientific journals in the area of research interests,
 • experience in teaching,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign sources,
 • conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds are welcome.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • precise publication plans,
 • readiness to work in the research team at the Department of Strategy and publications in the field of international management, strategy and entrepreneurship,
 • strong motivation to conduct scientific and research work,
 • a specific research area in the direction of writing a doctoral or habilitation thesis,
 • internship or work experience in an enterprise or university,
 • ability to use basic Microsoft Office and MsTeams programs,
 • knowledge of English at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of English at the C2 level, as defined in the European System for the Description of Languages, which enables classes in this language, is welcome,
 • fluent knowledge of the Polish language that enables conducting classes in this language, at least at the C1 level, determined in accordance with the European System for the Description of Language Education,
  • knowledge of another foreign language is welcome,
 • resistance to stress, independent thinking,
 • creativity, willingness to take up scientific challenges,
 • availability,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends,
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position, the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2022,
 • expected employment of one employee in the position of Assistant or Assistant Professor.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to dr Piotr Wójcik to the e-mail address: pwojcik@kozminski.edu.pl or dr Marta Idasz-Balina to the e-mail address: midaszbalina@kozminski.edu.pl.

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:
CV, cover letter, copy of the diploma (scan), list of publication plans in the area of research interests, list of publications in the area of research interests (in the case of candidates for the position of Assistant Professor, optional, and optional for the position of Assistant), description of research plans for the next three years, certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education using the form available on the website:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=03f65e3518834f9d9168533fc13c307d until May 26, 2022

We would kindly like to inform you that we are extending the deadline for publishing the announcement and accepting your applications until 06/06/2022.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl