Asystent/Adiunkt

Zakład Zarządzania Projektami
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Zakład Zarządzania Projektami

Nr ref.: 7/NAUKA/ZZP/21

 

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z wymiarem godzin przypisanym do danego stanowiska, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie praca badawczych w wymiarze ustalonym z Kierownikiem Katedry,
 • wykonywanie zadań administracyjnych w wymiarze ustalonym przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • tytuł magistra zarządzania lub z dziedziny powiązanej z obszarem zarządzania projektami,
 • zainteresowania badawcze w obszarze zarządzania projektami i chęć rozwoju w tym kierunku,
 • mile widziane ukończone kursy ze standardów i metodyk projektowych oraz doświadczenie dydaktyczne w ww. obszarze,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • mile widziane publikacje w czasopismach naukowych,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp..

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora (mile widziany stopień z dziedziny powiązanej z zarządzaniem projektami),
 • publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, sprecyzowane plany publikacyjne,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • zainteresowania badawcze w obszarze zarządzania projektami i chęć rozwoju w tym kierunku,
 • mile widziane ukończone kursy ze standardów i metodyk projektowych oraz doświadczenie dydaktyczne w ww. obszarze.

oraz wymagania wspólne wobec stanowiska Asystenta i Adiunkta:

 • mile widziane realizowane lub zakończone granty badawcze,
 • mile widziane doświadczenie pracy ze studentami online,
 • mile widziane doświadczenie praktyczne w kierowaniu projektami,
 • znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć z jego wykorzystaniem) i Ms Teams,
 • znajomość programów komputerowych z obszaru zarządzania projektami (np. MS Project),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziane znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • biegła znajomość języka polskiego (min. na poziomie C1),
 • samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • zdolność oddziaływania na innych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 • dyspozycyjność (zajęcia na studiach stacjonarnych realizowane są od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych realizowane są także w weekendy).

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w dodatkowych projektach dydaktycznych,
 • dużo wsparcia na początku i pracę w przyjaznym zespole,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2021r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do
Pani dr Patrycji Sznajder na adres mailowy: patrycja@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:
CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych (oraz dodatkowo wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta), opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211382566050955 do dnia 19.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
in Department of Quantitative Methods & Information Technology, Project Management Division

Nr ref.: 7/NAUKA/ZZP/21

 

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of hours assigned to a given position, including conducting classes in English,
 • conducting research work in the dimension agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks in the dimensions determined by the Head of the Department.
   

Requirements for the candidate:

For Research Assistant position:

 

 • master’s degree in management or in a field related to the area of ​​project management,
 • research interests in the field of project management and willingness to develop in this direction,
 • completed courses in design standards and methodologies as well as teaching experience in the above-mentioned area will be advantageous,
 • clear and specified publication plans,
 • publications in scientific journals will be advantageous,
 • experience in conducting didactic classes, courses or training, etc. will be advantageous.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree (a degree in a field related to project management will be advantageous),
 • publications in national and international scientific journals, precise publication plans,
 • teaching experience,
 • research interests in the field of project management and willingness to develop in this direction,
 • completed courses in design standards and methodologies as well as teaching experience in the above-mentioned area will be advantageous.
 • and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:
 •  ongoing or completed research grants will be advantageous,
 •  experience of working with online students will be advantageous,
 • practical experience in project management will be advantageous,
 • knowledge of MS Office (especially MS Excel at a level that allows conducting classes with its use) and Ms Teams,
 • knowledge of computer programs in the area of ​​project management (e.g. MS Project),
 • knowledge of English at the B2 level, as defined in the European System for the Description of Language Education,
 • knowledge of English at C1 level will be advantageous,
 • fluent knowledge of the Polish language (at least at C1 level),
 • independent thinking, creativity, analyzing and drawing conclusions,
 • the ability to influence others,
 • communicativeness, teamwork skills, personal culture,
 • availability (full-time studies are conducted from Monday to Friday, and part-time studies are also conducted on weekends).

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • possibility of professional development, participation in additional teaching projects,
 • a lot of support at the beginning and work in a friendly team,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2021,
 • expected employment of one employee in the position of an Research Assistant or Assistant Professor.
   

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to Patrycja Sznajder, PhD to the e-mail address: patrycja@kozminski.edu.pl.

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

 • CV, cover letter, copy of the diploma (scan), a list of publication plans in the area of ​​research interests (and additionally a list of publications in the area of ​​research interests in the case of candidates for the position of Assistant Professor), description of research plans for the next three years,
 • a language certificate or statement on the knowledge of the English language with an indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Languages,

  using the form available on the website: https://form.jotform.com/211382566050955 until June 19, 2021

We kindly inform you that by submitting the recruitment application you consent to the processing by the Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, your personal data contained in the recruitment application in order to carry out the recruitment process, conducted by the Kozminski University, for the position indicated in the announcement, for the duration of the recruitment.

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a commission.

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl