Asystent/ Adiunkt

Katedra Nauk Społecznych
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
ASYSTENTA/ADIUNKTA
do Katedry Nauk Społecznych

Nr ref.: 10/NAUKA/KNS/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • mile widziane wykształcenie na kierunku zarządzanie, socjologia, nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.
 • mile widziane publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • mile widziany stopień naukowy w dziedzinie zarządzanie, socjologia, nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane doświadczenie medialne.

oraz wobec obu stanowisk:

 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • gotowość do pracy w zespole naukowym w Katedrze Nauk Społecznych i publikacji w obszarze zarządzania, socjologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej i badawczej,
 • sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • praktyka lub staż pracy zrealizowany w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • odporność na stres, samodzielność myślenia,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022 r.,
 • przewidywane zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
prof. Gavin Rae na adres mailowy: gavinrae@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku polskim lub angielskim: CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne), opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ac1edd07c7db481794fd599dba76e4d5  do dnia 29.06.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of
RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
at the Department of Social Sciences
Nr ref.: 10/NAUKA/KNS/22

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position in the academic year, including conducting classes in English,
 • conducting research in the scientific area agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks defined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:
For Research Assistant position:

 • higher education (master’s degree),
 • education in management, sociology, social communication and media is welcome,
 • experience in teaching is welcome, including experience in conducting didactic classes, courses or training, etc.
 • publications in the area of research interests are welcome,
 • welcome experience in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign funds.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree,
 • a welcome degree in management, sociology, social communication and media,
 • publications in renowned scientific journals in the area of research interests,
 • experience in teaching,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects, grants financed from domestic and foreign sources,
 • conducting research projects, grants financed from domestic and foreign funds are welcome,
 • welcome is experience in the media.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • precise publication plans,
 • readiness to work in the research team at the Department of Social Science and publications in the field of management, sociology, social communication and media,
 • strong motivation to conduct scientific and research work,
 • a specific research area in the direction of writing a doctoral or habilitation thesis,
 • internship or work experience in an enterprise or university,
 • ability to use basic Microsoft Office and MsTeams programs,
 • knowledge of English at the C1 level, defined in accordance with the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of English at the C2 level, as defined in the European System for the Description of Languages, which enables classes in this language, is welcome,
 • fluent knowledge of the Polish language that enables conducting classes in this language, at least at the C1 level, determined in accordance with the European System for the Description of Language Education,
 • knowledge of another foreign language is welcome,
 • resistance to stress, independent thinking,
 • creativity, willingness to take up scientific challenges,
 • availability,
 • readiness to indicate Kozminski University as the first place of work,
 • availability to conduct classes on selected days of the week and on some weekends,
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up.

 

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position, the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2022,
 • expected employment of two employees in the position of Assistant or Assistant Professor.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to Prof. Gavin Rae to the gavinrae@alk.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send in Polish or English: CV, cover letter, copy of the diploma (scan), list of publication plans in the area of research interests, list of publications in the area of research interests (in the case of candidates for the position of Assistant Professor, optional, and optional for the position of Assistant), description of research plans for the next three years, certificate language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education using the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4d7760ad6bef42e79c41df33eb9c369c  until 29.06.2022

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl