Asystent/ Adiunkt

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Centrum Gier Symulacyjnych i Gamifikacji
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
ASYSTENTA/ADIUNKTA
do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki,
Centrum Gier Symulacyjnych i Gamifikacji

14/NAUKA/KMIIZI_CGSIG/22

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra), z nauk ekonomicznych lub technologii informacyjnych,
 • sprecyzowane plany rozwoju naukowego i publikacyjnego,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.,
 • podstawowa znajomość projektowania gier.

Na stanowisko Adiunkta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora, z nauk ekonomicznych, społecznych lub technologii informacyjnych,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w obszarze prowadzenia badań z zastosowaniem gier.

oraz wobec obu stanowisk:

 • gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z zastosowaniem gier symulacyjnych w obszarze zarządzania oraz podstaw informatyki (pakiet MsOffice),
 • mile widziane znajomość języka programowania python lub R,
 • zainteresowanie w obszarze projektowania gier lub gamifikacji lub branży gier wideo,
 • potwierdzona znajomość analizy statystycznej i metod matematycznych,
 • mile widziane wykształcenie w zakresie: gier symulacyjnych, podstaw informatyki, matematyki, statystyki,
 • mile wdziany udokumentowany dorobek naukowy wskazujący, że badania prowadzone są na poziomie międzynarodowym,
 • potwierdzona znajomość zagadnień w zakresie zarządzania i ekonomii,
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy przy projektach badawczo-rozwojowych i współpraca z biznesem,
 • zainteresowania badawcze, motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
 • biegłość w posługiwaniu się narzędziami MsOffice, MsTeams,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego,
 • biegła znajomość języka polskiego, min. na poziomie B2,
 • mile widziana umiejętność tworzenia efektywnej komunikacji on-line,
 • samodzielność myślenia, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista,
 • gotowość do prowadzenia zajęć stacjonarnych i zdalnych,
 • dyspozycyjność do pracy stacjonarnej w siedzibie ALK,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość do ich założenia,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2022 r., lub w terminie późniejszym po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pana Doktora Marcina Wardaszko na adres mailowy: wardaszko@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie w języku polskim lub angielskim:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne),
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b99415b866394b37ac9b4042a97cffc3 do dnia 28.07.2022 r.

Uwaga: informujemy, że wydłużamy termin zbierania aplikacji do dnia 10.08.2022 r.

Uwaga: informujemy, że wydłużamy termin zbierania aplikacji do dnia 21.08.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kozminski University is a non-public higher education institution with a broad business profile (management, finance and economics, law), recognized as the best business school in Central and Eastern Europe according to the „Financial Times” rankings. According to the ” Perspektywy” national ranking, KU is also the leader among business universities in Poland and for many years it has been ranked first among non-public institutions. KU also has the three most important international business education accreditations – the so-called „Triple Crown”: EQUIS, AMBA and AACSB, which only 6 percent of business schools worldwide have, including such universities as Yale and Harvard University. KU is the first and, so far, the only university in Poland to have set the UN Sustainable Development Goals.

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of
RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR
in Department of Quantitative Methods & Information Technology,
Centre for Simulation games and Gamification

Nr ref.: 14/NAUKA/KMIIZI_CGSIG/22

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of hours assigned to a given position, including conducting classes in English,
 • conducting research work in the dimension agreed with the Head of the Department,
 • performing administrative tasks in the dimensions determined by the Head of the Department.

Requirements for the candidate:

For Research Assistant position:

 • higher education (master’s degree), in economic sciences or information technology,
 • clear and specified publication and scientific plans,
 • experience in teaching is welcome, including experience in conducting didactic classes, courses or training, etc.,
 • basic knowledge of game design.

For Assistant Professor position:

 • having a doctoral degree in economic, social or information technology sciences,
 • proven experience in teaching,
 • clear and specified research area towards writing a habilitation thesis,
 • experience in writing research applications and participation in the implementation of research projects,
 • a documented list of publications in reputable scientific journals,
 • proven experience in the area of conducting research using games.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • • readiness to conduct classes in Polish and English with the use of simulation games in the field of management, basics of IT (MsOffice, Basics of Informational Technology),
 • knowledge of the python or R programming language is welcome,
 • interest of designing decision-making and economic games or gamification,
 • confirmed knowledge of statistical analysis and mathematics methods,
 • education in the field of: simulation games, basics of computer science, mathematics, statistics will be advantageous,
 • documented scientific achievements that indicate research at the international level will be advantageous,
 • confirmed knowledge of management and economy issues,
 • documented experience in work on research and development projects and cooperation with business are welcome,
 • research interests, motivation to conduct scientific work,
 • proficiency in using MsOffice, MsTeams,
 • knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System of Language Education Description, enabling classes in this language,
 • knowledge of a second foreign language will be advantageous,
 • fluent knowledge of the Polish language, min. na poziomie B2,
 • the ability to create effective on-line communication will be advantageous,
 • independent thinking, resistance to stress,
 • ability to work in a team, communication skills, personal culture,
 • readiness to conduct on-site and online classes,
 • availability for stationary work at the headquarters of KU,
 • readiness to indicate KU as the first place of work,
 • availability (full-time studies are conducted from Monday to Friday, and part-time studies are also conducted on weekends),
 • profiles on major social media (LinkedIn, Twitter, Researchgate) or readiness to set them up.

We offer:

 • a contract of employment,
 • full-time employment,
 • the annual amount of teaching load: 210,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary/pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting date planned from 01/09/2022, or at a later date after the end of the recruitment process,
 • expected employment of one employee in the position of Research Assistant or Assistant Professor.

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to Marcin Wardaszko, PhD to the e-mail address: wardaszko@kozminski.edu.pl

Interested persons meeting the above requirements, please send in Polish or English a:

 • CV,
 • cover letter,
 • copy of diploma (scan),
 • list of publication plans in the area of research interests,
 • list of publications in the area of research interests (optional in the case of candidates for the positions of Assistant Professor and Research Assistant),
 • description of research plans for the next three years,
 • and certificate of language or, if applicable, a declaration of knowledge of English and Polish, indicating the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Language Education.

Please use the form available on the website: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=24d82e2e2707448aae4513e0308dc6c0 until 28/07/2022

Attention: we would like to inform you that we are extending the deadline for collecting applications until 10/08/2022.

Attention: we would like to inform you that we are extending the deadline for collecting applications until 21/08/2022.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice.

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a third party.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl