asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta i adiunkta:

· stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo,

· znajomość analitycznych metod rozwiązywania zagadnień statyki, stateczności stacjonarnej i dynamiki konstrukcji prętowych i powierzchniowych stosowanych w budownictwie,

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w zakresie mechaniki budowli 

· dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

· znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,

· znajomość pakietu Ms Office,

· umiejętność pracy w zespole,

· dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

– opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych
w odpowiednich wykazach MNiSW,

– kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,

– uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Załączniki