asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta i adiunkta:

·         stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii mechanicznej lub tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów budownictwo,

·         znajomość analitycznych metod rozwiązywania zagadnień statyki, stateczności stacjonarnej i dynamiki konstrukcji prętowych i powierzchniowych stosowanych w budownictwie,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim  w zakresie mechaniki budowli 

·         dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

·         znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,

·         znajomość pakietu Ms Office,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe wymagania dla adiunkta:

  • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW,
  • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
  • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl