Asystent/Adiunkt

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA do Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych

Nr ref.: 3/NAUKA/EIAE/21

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w obszarze naukowym ustalonym z przełożonym, – prowadzenie prac badawczych w obrębie swoje zainteresowania.

 

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • tytuł zawodowy magistra z zakresu metod ilościowych, data science, empirycznych finansów lub ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia).
   

Na stanowisko Adiunkta:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych albo finansów,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym.

oraz wobec obu stanowisk:

 • mile widziane doświadczenie prowadzenia zajęć z metod ilościowych, ekonometrii, big data, czy też machine learningu,
 • dobra znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych,
 • umiejętność programowania w R i/lub Python,
 • umiejętność pracy dużymi bazami danych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana znajomość infrastruktury oraz narzędzi chmurowych.
 • atutem będzie znajomość machine learning, text-mining oraz web-mining,    
 • orientacja na pracę naukową i publikacje, chęć składania grantów,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań,
 • dyspozycyjność, gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2021r.,
  przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pani dr hab. prof. ALK, Anety Hryckiewicz-Gontarczyk, na adres mailowy: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211381938515963 do dnia 18.06.2021r.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Kozminski University is looking for candiates to fill in the position of

RESEARCH ASSISTANT/ASSISTANT PPROFESSOR

in Division of Economic Empirical Analysis,

Nr ref.: 3/NAUKA/EIAE/21

 

These position include the following duties:

 • conducting classes in accordance with the number of teaching hours assigned to a given position in the academic year, including conducting classes in English,
 • conducting research works in the scientific area agreed with the supervisor, – conducting research works within the scope of your interest.

Requirements for the candidate:

For Research Assistant position:

 • a master’s degree in quantitative methods, data science, empirical finance or economics (students of the final year of master’s studies may also apply if they obtain a master’s degree before taking up employment).

For Assistant Professor position:

 • doctoral degree in the field of economics or finance,
 • documented scientific achievements indicating that research is conducted at the international level.

and common requirements for the position of Research Assistant and Assistant Professor:

 • welcome experience in conducting classes in quantitative methods, econometrics, big data or machine learning,
 • good knowledge of statistical and econometric methods,
 • ability to program in R and / or Python,
 • ability to work with large databases,
 • documented knowledge of English at the C1 level, as defined in the European System for the Description of Languages,
 • documented knowledge of English at the C2 level, determined in accordance with the European System for the Description of Languages, is welcome,
 • knowledge of cloud infrastructure and tools is welcome.
 • knowledge of machine learning, text-mining and web-mining will be an advantage,
 • orientation on research and publications, willingness to submit grants,
 • ability to work in a team, independence in carrying out tasks,
 • availability, readiness to indicate KU as the first place of work.

We offer:

 • contract of employment,
 • full-time employment for the position,
 • the university covers the costs of active participation in leading international conferences and the costs of editing / editing the language of scientific papers for international scientific journals,
 • possibility of obtaining internal grants to cover preliminary / pilot studies,
 • private medical care package,
 • benefits as part of social benefits,
 • starting work in the offered position is planned from 01/09/2021,
 • expected employment of one employee in the position of an Research Assistant or Assistant Professor.
   

Any questions and doubts regarding the recruitment announcement can be directed to dr hab. prof. ALK, Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk to the e-mail address: ahryckiewicz@kozminski.edu.pl

Persons meeting the above requirements and interested in the offer, please send:

CV, cover letter, copy of the diploma (scan), language certificate or possibly a statement of the knowledge of English with an indication of the level of proficiency determined in accordance with the European System for the Description of Languages
 
using the form available on the website: https://form.jotform.com/211381938515963 until June 18, 2021
 

We kindly inform you that by submitting the recruitment application you consent to the processing by the Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw, your personal data contained in the recruitment application in order to carry out the recruitment process, conducted by the Kozminski University, for the position indicated in the announcement, for the duration of the recruitment.

 

Documents not collected within 3 months from the deadline for submitting offers will be destroyed by a commission.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl