Asystent / Asystent dydaktyczny / Wykładowca

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent dydaktyczny

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat                                                             

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • udział w realizacji procesu dydaktycznego, w tym prowadzenie ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i konsultacji, w tym również zajęć prowadzonych w j. angielskim, oraz zajęć w trybie zdalnym;
 • udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju;
 • dążenie do podnoszenia kompetencji zawodowych polegające na śledzeniu aktualnych badań naukowych, w tym badań interdyscyplinarnych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.);
 • tytuł zawodowy magistra w jednej ze specjalności: politologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna;
 • wiedza z zakresu technik inżynierii społecznej;
 • wiedza z zakresu technik perswazji i psychotechnik w nowoczesnych mediach komunikacyjnych;
 • wiedza ogólna z zakresu trendów zmian we współczesnej informatyce i przemyśle medialnym, szczególnie nawiązujących do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i obronności;
 • wiedza na temat procesów przemian różnego typu organizacji, np. od organizacji centralnego zarządzania do organizacji sieciowych;
 • wiedza dotycząca zagadnień związanych z wojną informacyjną;
 • wiedza z zakresu ochrony zasobów informacyjnych w organizacjach;
 • doświadczenie praktyczne w stosowaniu różnych technik komunikacji dla odbiorców masowych, w tym doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod promocji i marketingu z wykorzystaniem „socjal mediów”;
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie C1, w tym w zakresie umożliwiającym samodzielne prowadzenie zajęć, w tym przygotowania i opracowywania materiałów służbowych i naukowych;
 • Znajomość systemów kształcenia na odległość (MS Teams, Moodle);
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie edytora tekstu MS Word, Excel, PowerPoint i Access.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2023 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, b. 135/ pok. 0.29;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49;
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: kancelaria.wlo@wat.edu.pl, fax: 26 183 90 32.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 94 32

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria.wlo@wat.edu.pl