Asystent badawczo -dydaktyczny

Instytut Zarządzania
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2022 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarzadzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 15.08.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2022 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

Od kandydata oczekuje się:

Stopnia magistra, magistra inżyniera lub doktora w dyscyplinie: zarządzanie, nauki o zarządzaniu i jakości,
Opublikowania co najmniej trzech publikacji naukowych lub monografii naukowych z zakresu zarządzania, w tym co najmniej dwie w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust 1 pkt 2 Statutu SGGW.
Wykazania zainteresowań naukowych (z zakresu zarządzania), dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
Posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia przedmiotów na kierunkach z zarządzania;
Dodatkowym atutem będzie odbycie stażu za granicą w ośrodku naukowym lub widoczna aktywność międzynarodowa, jak również aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych, pozyskiwaniu projektów oraz aktywność w działalności organizacyjnej opisana wraz z przykładami;
Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać dokumenty na adres mailowy iz@sggw.edu.pl:

• podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
• niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki).

 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:
• oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,
• oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
• wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Ponadto osoby spoza uczelni przed zatrudnieniem powinny dostarczyć świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

Podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do konkursu do 19.09.2022 r.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Drugi etap konkursu do 23.09.2022 r.

Osoby nie będące pracownikami SGGW w Warszawie zostaną poproszone o zaprezentowanie na seminarium zorganizowanym w jednostce referatu naukowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 30.09.2022 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka_mazek@sggw.edu.pl