asystent (badawczo-dydaktyczny)

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta/ asystentki

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Zakładzie Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.

 

Wymagane kryteria:

1.      tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku ekonomia, finanse lub zarządzanie,

2.      wiedza z zakresu przedsiębiorczości lub/i zarządzania kapitałem ludzkim,

3.      chęć rozwoju naukowego,

4.      biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,

5.      doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i organizacji konferencji,

6.      gotowość do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z początkiem semestru zimowego roku akad. 2022/2023.

 

Kandydaci powinni złożyć:

1.      podanie do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

2.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.      CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4.      wykaz publikacji, o ile kandydat/kandydatka posiada,

5.      kserokopię dyplomu magisterskiego lub dokumentu równoważnego,

6.      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.      oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy,

8.      klauzula RODO.

Druki dostępne są na stronie https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe

Termin składania wniosków upływa z dniem 9 września 2022 r. o godz. 15.30.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2022 r.

Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ul. Madalińskiego 6/8 pok. 105 lub listownie na adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta/asystentki”. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty przesłane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji konkursowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP SGH w ciągu 30 dni po jego ogłoszeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.      Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2.      Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl.

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

·        art. 6 ust. I lit. c RODO I (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy2 oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 3.,

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

·        art. 6 ust. I lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4.      Czas przetwarzania danych osobowych Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

5.      Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.      Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.      Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

 

 

1   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l , ze zm.

2   t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.

3   t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl