asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego adresowany jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku transport lub równorzędnym. Kandydaci powinni posiadać umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania, w tym m.in. PTV VISUM, Matlab, Statistica, FlexSim, AutoCAD, Autodesk Inventor oraz dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Ze względu na charakter działalności Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki kandydaci powinni posiadać umiejętności modelowania matematycznego.

Zainteresowania naukowe kandydatów powinny obejmować:

  1. modelowanie systemów i procesów transportowych;
  2. optymalizację systemów i procesów logistycznych;
  3. organizację i zarządzanie transportu;
  4. metody oceny wielokryterialnej.

Sugerowanymi kandydatami ze względu na charakter pracy są osoby, które ukończyły studia na kierunku TRANSPORT, posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz zainteresowanie do prowadzenia prac naukowo-badawczych, w których specjalizuje się Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki. Ponadto wymagane są także predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, takich jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe.

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.