asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane są:

–        Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie co najmniej tytułu magistra inżyniera
na kierunku zgodnym z dyscypliną Inżynieria Mechaniczna lub Mechanika i Budowa Maszyn.

–        Posiadanie podstawowej wiedzy z mechaniki, teorii drgań, wytrzymałości materiałów, technologii budowy maszyn, metrologii technicznej oraz podstaw konstrukcji maszyn.

–        Biegła znajomość języka polskiego.

–        Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2).

–        Gotowość do podjęcia prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z przedmiotów, za które są odpowiedzialni pracownicy Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn w tym: projekty Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn i laboratorium Pomiarów Wielkości Dynamicznych.

–        Branie czynnego udziału w pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

–        Dodatkowo, przydatna jest znajomość zasad zapisu konstrukcji i umiejętność posługiwania się programami CAD, a w szczególności programem SOLIDWORKS.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni (jacek.dziurdz@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.06.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych18

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.simr@pw.edu.pl