asystent badawczo – dydaktyczny

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

·         stopień mgr inż. nauk w dziedzinie nauk technicznych, rolniczych lub o ziemi,

·         zainteresowania naukowe w zakresie fitosocjologii, geobotaniki, geoinformacji,

·         doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu CAD i grafiki komputerowej 2D, fitosocjologii, geodezji oraz systemów informacji przestrzennej (SIP), 

·         dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych (w tym min. 4 publikacje  z IF – Web of Science Core Collection),

·         aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych  i zawodowych  (np. udział w specjalistycznych szkoleniach , warsztatach , konferencjach naukowych, staże i doświadczenie w pracy w ośrodkach naukowych związanych z geoinformacją),

·         umiejętność pracy w zespole,

·         samodzielność i dyscyplina pracy,

·         wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność,

·         osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się poniżej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bozena_dohojda@sggw.edu.pl