Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Biologii- Katedra Nanobiotechnologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Asystent badawczo-dydaktyczny- Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii SGGW

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne

Data ogłoszenia: 22.11.2022

Termin składania ofert: od 22.12.2022 – do 05.01.2023 do godz. 15.00

LINK DO STRONY:

Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego Katedra Nanobiotechnologii, Instytut Biologii SGGW

 

SŁOWA KLUCZOWE: nanobiotechnologia, mikrobiologia, nanocząstki metali, nanocząstki węgla

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Nanobiotechnologiii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.03.2023 r.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 2 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach. Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.

Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artykułów naukowych.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze Nanobiotechnologii.

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy nad antybakteryjnymi właściwościami nanomateriałów oraz praca z mikroorganizmami, jak również doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki oraz przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające. Cechą korzystną będzie udokumentowane doświadczenie we współpracy z innymi organizacjami naukowymi, organizacja konferencji naukowych, seminariów itp. oraz gotowość do podejmowania się tego typu aktywności w nowym miejscu pracy.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 

•    Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

•    Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,

•    Posiadać wiedzę z zakresu hodowli mikroorganizmów, badań cytotoksyczności

•    Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

•    Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,

•    Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Nanobiotechnologii,

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013, e-mail: ib@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

•      życiorys w języku polskim,

•      odpis dyplomu,

•      wykaz opublikowanych prac,

•      1-2 stronicowa koncepcja badań w nowym miejscu pracy,

Dodatkowe informacje: dr hab. Sławomir Jaworski , pok. P/134, budynek. 23, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. (+48-22) 5936675, e-mail: slawomir_jaworski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.01.2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl