asystent badawczo- dydaktyczny

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie  z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 t.j. ze zm. art. 113) oraz odpowiadające poniższym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagane kryteria:

1)     udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub równorzędny, uzyskany na kierunku zarządzanie, ekonomia lub pokrewnym;

2)     posiadanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw;

3)     biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie (C1) umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, pracy badawczej i publikacyjnej;

4)     chęć rozwoju naukowego; umiejętności analityczne, znajomość narzędzi statystycznych; gotowość do zgłaszania nowych projektów badawczych i pozyskiwania środków na ich realizację; gotowość do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

5)     mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć, warsztatów i wystąpień konferencyjnych;

6)     możliwość podjęcia zajęć z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

7)     dodatkowym atutem będzie praca dyplomowa napisana z zakresu logistyki i/lub zarządzania łańcuchami dostaw.

Wymagane dokumenty:

1)     podanie do Rektora z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie”,

2)     CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)     odpis dyplomu magistra lub dokument równoważny,

4)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     oświadczenie osoby przystępującej do konkursu,

6)     klauzula RODO dla kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich.

Formularze do pkt. 4-6 dostępne są na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl