asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

1)      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)      realizowanie badań umożliwiających uzyskanie w przyszłości stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (potwierdzone publikacjami naukowymi z listy MEiN lub projektami badawczo-rozwojowymi) lub przedstawienie koncepcji z harmonogramem badań w dyscyplinie (dotyczy osób, które ukończyły studia magisterskie w ciągu ostatnich dwóch lat, tj. najwcześniej w VI 2019 r.);

3)      bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

4)      profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu, tj. zarządzaniem strategicznym;

5)      znajomość narzędzi i metod wspomagających zarządzanie strategiczne organizacją potwierdzone: odbytymi kursami, realizowanymi projektami, wdrożeniami bądź ekspertyzami lub publikacjami, ewentualnie zaliczonymi na studiach przedmiotami z zakresu zarządzania strategicznego (osoby, które zakończyły studia magisterskie w ciągu ostatnich dwóch lat);

6)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych (nie dotyczy osób, które zakończyły studia magisterskie w ciągu ostatnich dwóch lat).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 12-08-2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pok. 137, tel. 22 849 94 43, mail: sekretariat.wz@pw.edu.pl, poniedziałek – piątek godz. 10-14 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Bliższych informacji udziela: Iwona Dobrzyńska, tel. 22 234 86 10, mail: Iwona.Dobrzynska@pw.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07-09-2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.