asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie Geodezji  i Kartografii. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
znajomość zagadnień związanych z geodezją wyższą, grawimetrią geodezyjną, geodezją satelitarną, astronomią geodezyjną, geodezyjnym rachunkiem wyrównawczym, informatyką;
znajomość języków Matlab i Python.

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie do dnia 15.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.