asystent badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk Leśnych
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

Asystent, badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Leśnych, Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakładzie Ekonomiki Leśnictwa

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent badawczo-dydaktyczny

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: ekonomika leśnictwa i zarządzanie gospodarstwem leśnym

DATA OGŁOSZENIA: 19.07-17.08.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08-31.08.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 01.09.2021

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, budynek 34, pok. 11, tel. (22) 593 80 10, inl@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym, system informatyczny LP,

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Zakład Ekonomiki Leśnictwa, pok. 1/116 tel.  (22) 59 38236; arkadiusz_gruchala@sggw.edu.pl  (Kierownik Zakładu)

OPIS OGŁOSZENIA (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Wymagania kwalifikacyjne:

·         tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera leśnictwa albo równorzędny

·         zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolność do ich rozwijania

·         minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomiki leśnictwa i technologii informacyjnej

·         co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, realizowanie zajęć dydaktycznych, aplikację o zewnętrzne granty naukowe oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych

·         doświadczenie w samodzielnym kierowaniu zespołami ludzkimi – co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

·         wykształcenie dodatkowe (podyplomowe) w zakresie administrowania funduszami unijnymi,

·         doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, monitorowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych przez UE (w tym projektów środowiskowych)

·         doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków UE oraz prowadzenia szkoleń z zakresu wdrażania projektów

·         doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu zamówień publicznych

·         bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz znajomość oprogramowania bazodanowego (np. Oracle Database)

·         kandydat(-ka)  powinien(-na)  wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność pracy zespołowej, kompromisowość, orientację na zadania oraz zdolności analityczne.

Mile widziane:

·         prawo jazdy kategorii B

·         znajomość przepisów prawa w zakresie finansowania przedsięwzięć ze środków UE

·         znajomość problematyki związanej z programami pomocowymi UE i zarządzaniem funduszami unijnymi w Polsce

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało między innymi:

prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z ekonomiką leśnictwa, zarządzaniem gospodarstwem leśnym, zarządzaniem zasobami ludzkimi i technologią informacyjną  na kierunkach studiów realizowanych w SGGW

To oferujemy:

·         Możliwość rozwoju i  zdobycia doświadczenia w  jednej z  największych uczelni w  kraju

·         Dodatkowe wynagrodzenie w  postaci 13-tej pensji i  jubileuszy

·         Zniżki na obiekty sportowe SGGW i  dofinansowanie do pakietu sportowego

·         Zniżki na pobyt w  ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW

·         Dodatkową opiekę lekarską w  placówce medycznej SGGW

·         Paczki na święta dla dzieci

·         Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i  zimowego wypoczynku dla pracownika i  dzieci

·         Pracę w  dogodnej lokalizacji w  pobliżu metra Ursynów

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
Kwestionariusz osobowy,
Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych).

Miejsce składania dokumentów:

·         papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk Leśnych, bud. 34, pok. 11, 02-776 Warszawa, Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5938 010 w godz. 8.00-15.00

·         lub elektronicznie: inl@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.09.2021

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inl@sggw.edu.pl