asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Oczekiwany profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania Architektonicznego; wymagana znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć – modelowanie komputerowe, integracja procesów projektowania BIM i międzybranżowy projekt interdyscyplinarny BIM; znajomość programów komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne, w szczególności w zakresie technologii BIM i koordynacji wielobranżowej BIM; udokumentowane doświadczenie w wykorzystaniu w/w narzędzi w procesie projektowania i zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; współudział w przynajmniej jednym projekcie badawczym związanym ze specjalnością naukową Katedry i gotowość do podjęcia pracy badawczej w zespole interdyscyplinarnym; wymagane jest ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta; znajomość języka angielskiego i języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury, pokój 3c, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa tel. 22 628 28 87.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana, pokój 3c, tel. 22 628 28 87.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.