asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zakres: gospodarka przestrzenna

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

·                tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna

·                doświadczenie w zakresie zarządzania procesem planowania przestrzennego 

·                zainteresowania naukowe w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych i przyrodniczo-krajobrazowych planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu oraz zdolności do ich rozwijania;

·                znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·                umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: ArcGIS, QGIS, AutoCad, Sketch up,  Adobe Photoshop LiMON,

·                dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie planowania przestrzennego i/lub gospodarki przestrzennej,

·                umiejętność pracy w zespole,

·                samodzielność i dyscyplina pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula_gudanowska@sggw.edu.pl