asystent badawczo- dydaktyczny

Instytut Inżynierii Środowiska
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Zakres: przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko asystenta:

·                tytuł magistra / magistra inżyniera uzyskany na kierunku na kierunku geografia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna; 

·                zainteresowania naukowe w zakresie uwarunkowań przyrodniczych kształtowania krajobrazu oraz zdolności do ich rozwijania;

·                znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·                umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: ArcGIS-QGIS;

·                samodzielność i dyscyplina pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula_gudanowska@sggw.edu.pl