Asystent (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 8200 zł brutto/m-c zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Załącznik do sprawy SOB/D110/2022/1/PS-60-0196287

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „INFSYS” finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 950398

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (matematyka lub informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „INFSYS” finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań Naukowych (ERC), kontrakt numer 950398.

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na umowę na czas określony na okres 7 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 12 miesięcy) w wymiarze pomiędzy 80% a 100% etatu. Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 lipca 2022 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie pełnoetatowe na stanowisku wynosi ok. 8200 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 5000 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe), a jego wysokość będzie zależna od możliwego procentowego zaangażowania kandydata w projekt, wynikającego z innych obowiązków, np. studiów doktoranckich. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat będzie pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nieskończenie-stanowych.

Opis projektu
Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów nieskończenie-stanowych. Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli obliczeń oraz prosto definiowalnych, naturalnych problemów. Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących trzech kierunkach:  Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach.  Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.  Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał tytuł magistra nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki oraz będzie miał doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin:
 teoria automatów i logika w informatyce;
 złożoność obliczeniowa; lub
 kombinatoryka.

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;
 wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab Wojciecha Czerwińskiego:

wczerwin@mimuw.edu.pl

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 10 kwietnia 2022
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 10 maja 2022.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki