asystent dydaktyczny

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Hebraistyki Wydziału Orientalistycznego UW.

Liczba miejsc- jedno.

Wymiar etatu – 1/1 etatu

Okres zatrudnienia – od 01.10. 2023 r. na czas określony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         minimum tytułu magistra hebraistyki; stopień doktora nauk humanistycznych mile widziany,

biegłej znajomości języka hebrajskiego oraz doświadczenia, kompetencji oraz gotowości do nauczania go na różnych poziomach zaawansowania (A1-C2);
·         publikacji oraz aktywnego udziału w konferencjach w zakresie specjalizacji,

·         kompetencji oraz gotowości do prowadzenia wszelkich zajęć objętych programem nauczania w Zakładzie Hebraistyki,

·         mile widziane pobyty badawcze w Izraelu,

·         natywnej znajomości języka polskiego.

 

Podstawowe obowiązki

·         zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Hebraistyki Wydziału Orientalistycznego

·         praca badawcza w dyscyplinie Literaturoznawstwo i/lub Nauki o Kulturze i Religii mile widziana

 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 

·         podanie o zatrudnienie;

·         kopia dyplomu magistra lub doktora;

·         życiorys naukowy;

wykaz osiągnięć dydaktycznych i naukowych;
·         kwestionariusz osobowy

do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 26 maja 2023 r. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana droga elektroniczną.

 

Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Assistant Professor in a group of teaching staff at the Department of Hebrew Studies of the Faculty of Oriental Studies.

 

Number of posts – one, fulltime position, from 01.10.2023 – definite time

 

We require from the candidate for this position:

·         minimum MA in Hebrew Studies, PhD in humanities would be an asset,

·         proficiency in Hebrew, as well as experience, ability, and willingness to teach it at all levels (A1-C2),

·         publications as well as active participation in conferences in the area of specialization,

·         ability and willingness to teach any subject from the curriculum of Hebrew Department,

·         research stays in Israel will be an additional advantage

·         Polish language – mother tongue.

 

Basic duties

• didactics in the Department of Hebrew Studies of the Faculty of Oriental Studies

• research in the Literature and/or Culture and Religions Studies would be an asset

 

The candidates should submit the following documents:

 

·         application for employment;

·         MA or Ph.D. diploma (copy);

·         scientific biography;

·         list of didactic and scientific achievements;

·         personal questionnaire for download at:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         Information regarding the processing of personal data to be downloaded from: : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         a statement about the basic workplace to be downloaded from: : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

·         declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

·         opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

·         other documents relevant to the case / on the initiative of the candidate /.

 

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

The documents will be accepted at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw 09.00-16.00 except Saturdays and public holidays until April 14, 2023.

The competition will be resolved by May 26, 2023 r. Information about the results of the competition will be provided by e-mail.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl