Asystent (grupa badawczo-dydaktyczna)

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Konkurs w Zakładzie Filozofii Społecznej

Słowa kluczowe: filozofia społeczna, idealizm niemiecki, filozofia krytyczna, filozofia techniki

Wymagania i kwalifikacje naukowe i dydaktyczne kandydata/kandydatki:

Poniższe wymagania i kwalifikacje mają charakter obligatoryjny, o ile nie zostało to oznaczone inaczej.

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie filozofia;
 2. udokumentowana znajomość (np. prace dyplomowe, opublikowane artykuły itp.) problematyki zbieżnej z profilem zakładu;
 3. posiadanie co najmniej dwóch publikacji w formie artykułów w punktowanych czasopismach naukowych (zgodnie z listą MEiN) lub w czasopismach o wysokiej renomie lub rozdziałów w monografiach wieloautorskich;
 4. udokumentowany aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
 5. kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć: udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć lub odbycie stażu dydaktycznego w miarę możliwości potwierdzone wynikami ankiet;
 6. plan dalszej działalności badawczej  na okres 4 lat;
 7. znajomość w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych co najmniej dwóch z podanych języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, potwierdzona odpowiednimi dokumentami w przypadku języków obcych (np. zdane egzaminy z jęz. obcych, certyfikaty językowe, artykuły naukowe, prowadzone zajęcia itp.);
 8. fakultatywnie: doświadczenie w zakresie organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych lub doświadczenie w aktywnej pracy w organizacjach naukowych lub inne doświadczenie w pracy organizacyjnej w instytucjach naukowych lub dydaktycznych;
 9. fakultatywnie: doświadczenie w pracy lub odbycie staży w projektach badawczych lub grupach badawczych;
 10. fakultatywnie: doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, doświadczenie we współpracy z ośrodkami zagranicznymi);
 11. fakultatywnie: znajomość jęz. niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów filozoficznych i prowadzenie zajęć w tym języku będzie dodatkowym atutem ze względu na profil działalności zakładu.

Załączniki