asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Wymagane kwalifikacje:

• tytuł zawodowy magistra elektryka lub elektronika lub zarządzania i inżynierii produkcji lub techniki rolniczej i leśnej lub technologii energii odnawialnej

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych,

• bardzo dobra znajomość j. polskiego

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim,

• dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,

• poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych lub terenowych.

Wymagane dokumenty:

– podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
– życiorys zawodowy;
– poświadczony odpis dyplomu;
– wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
– oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu, które można uzyskać: e-mail: iim@sggw.edu.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW, Sekretariat, ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, budynek 21, pokój 102, nr tel.: 022 59 345 00,

lub

– elektronicznie: iim@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.12.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Podstaw Inżynierii i Energetyki, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, e-mail: kpie@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienie konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna;

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.