Asystent / specjalista inżynieryjno-techniczny

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kandydat powinien być: studentem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub uczestnikiem studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorantem w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; informatyka techniczna i telekomunikacja) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).

WYMAGANIA:

· Praktyczna znajomość programowania w językach C, C++, Python, Matlab.

· Znajomość systemów wbudowanych, mikrokontrolerów oraz interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w komunikacji z układami scalonymi (np. I2C, SPI).

· Umiejętność programowania sieciowego (np. TCP/IP).

· Umiejętność pracy w środowisku Linux.

· Umiejętność pisania oprogramowania dla układów FPGA.

· Dodatkowe umiejętności: znajomość framework EPICS.

· Dodatkowe umiejętności: umiejętność pracy ze sterownikami interfejsowymi w środowisku Linux lub/i opracowywania sterowników w systemie Linux (np. PCI-E Express).

· Dodatkowe umiejętności: udział w realizacji pomiarów laboratoryjnych.

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji projektu badawczego „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Projekt nakierowany jest na opracowanie i badania detektorów gazowych wraz z odpowiednim układem elektronicznym do akwizycji i procesowania danych.

Planowany jest udział w pracach badawczych związanych z uruchamianiem prototypowej elektroniki, w szczególności w zakresie opracowania modularnego, uniwersalnego oprogramowania do zarządzania systemem, wizualizacji danych oraz integracji z już istniejącymi rozwiązaniami (integracja elektroniki z systemem komputerowym – serwerem). Wskazana znajomość programowania układów FPGA w celu rozwoju oraz opracowywania komponentów funkcjonalnych oraz weryfikacji rozwiązań (implementacji sprzętowej lub symulacji typu testbench).

Okres udziału w projekcie – 30 miesięcy.

IFPiLM oferuje:

· zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej lub umowy o pracę na cały etat w ramach projektu (przewidywany termin realizacji prac w ramach projektu 30 miesięcy od 01.01.2022 r.),

· pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,

· podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,

· udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,

· prywatną opiekę medyczną.

I. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełnić następujące kryteria: 

1. Korzystać z pełni praw publicznych.

2. Posiadać tytuł zawodowy: licencjat i/lub inżynier i/lub magister.

3. Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.

4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

II. Kandydat na stanowisko pracownika naukowego  powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma: 

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta lub badawczo-technicznego.

2. List motywacyjny.

3. Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.

4. Dyplom ukończenia studiów (studia licencjacki, inżynierskie, magisterskie).

5. Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony:
http://www.ifpilm.pl/praca-w-instytucie/957-wzory-oswiadczen-oraz-zobowiazania

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

· opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,

· poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich (dotyczy stanowiska asystenta),

· inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.10.2021 do godziny 16.00 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  (sekretariat), ul. Hery 23, 01-497 Warszawa z dopiskiem na kopercie „KONKURS” lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ifpilm.pl wpisując w temacie wiadomości: „KONKURS”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@ifpilm.pl