Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI

NUMER REFERENCYJNY: WML-ASb-d-4-21

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.01.2022 r. LINK DO STRONY: https://wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-uzbrojenia/zaklad-technologii-i-eksploatacji-uzbrojenia/

Przewidywany zakres obowiązków:

* realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych,

* realizacja i udział w projektach badawczych,

* upowszechnianie wyników badań, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych,

* udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;

* rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;

* aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;

* realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;

* przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

* tytuł zawodowy magistra inżyniera w jednej ze specjalności: inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna;

* doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym w dziedzinie naukowej inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna lub pokrewnej;

* co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej technicznej na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa;

* doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego i dylatometrycznego, drukarek 3D, aparatury do preparatyki i badań mikroskopowych materiałów, urządzeń i maszyn do badań właściwości mechanicznych materiałów w tym: twardościomierza, maszyny wytrzymałościowej, młota opadowego i wahadłowego oraz dzielonego pręta Hopkinsona;

* przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów podstawowych na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa (preferowane przedmioty: Nauka o materiałach, Laboratorium wytrzymałości i nauki o materiałach, Nowoczesne materiały w technice, Techniki i metody badań materiałów, Podstawy CAx);

* dorobek naukowy – co najmniej dwie publikacje w czasopismach z listy A MNiSW (w ciągu ostatnich 3 lat); dodatkowym atutem będą wyróżnienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych;

* umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Solid Edge, Solid Works, Corel Draw, Microsoft Office, AutoCAD;

* gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;

* znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;

* umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

* podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;

* kwestionariusz osobowy;

* życiorys zawodowy (cv.), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

* klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

* oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

* oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;

* oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty do pobrania na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 31.01.2022 r.:

* osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 30

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

*

* pocztą elektroniczną: adm_wml@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 406

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 marca 2022r.

Opakowanie przesyłki listownej, złożonej osobiście nadesłanej faksem oraz pliki przesłane pocztą elektroniczną powinny być opatrzone numerem referencyjnym: WML-ASb-d-4-21

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

REFERANCE NUMBER: WML-ASb-d-4-21

INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: Research and teaching

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: 31.01.2022 r. WEBSITE: https://wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-uzbrojenia/zaklad-technologii-i-eksploatacji-uzbrojenia/

Expected scope of duties:

* implementation of the didactic process, conducting lectures, exercises, laboratory classes;

* implementation and participation in research projects,

* disseminating research results, in particular by publishing scientific articles,

* participation in conferences, symposia and scientific seminars;

* developing and improving own qualifications;

* active participation in projects aimed at the development of the teaching base;

* performing tasks specified by superiors and related to the occupied position;

* compliance with the regulations applicable in the Military University of Technology, including those related to discipline work, protection of classified information, health and safety and fire protection

Admission requirements:

* meets the requirements determined in art. 113 of the Act of July 20, 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668);

* Master of Science in one of the following disciplines: Materials engineering, Mechanical engineering

* experience in working at a university with a technical profile in the field of scientific material engineering, mechanical engineering or related;

* at least 5 years of experience in conducting didactic classes at a technical university in the fields of mechatronics, aviation and cosmonautics, safety engineering;

* experience in operating metrological and dilatometric equipment, 3D printers, equipment for preparation and microscopic examination of materials, devices and machines for testing mechanical properties of materials, includinghardness testers, strength machines, drop and pendulum impact testers and split Hopkinson pressure bar

* substantive preparation for teaching basic subjects in the fields of mechatronics, aviation and cosmonautics, safety engineering (preferred subjects: Materials Science, Laboratory of Strength and Materials Science, Modern Materials in Technology, Techniques and Methods of Materials Testing, Fundamentals of CAx);

* scientific achievements – at least two publications in journals from the A list of the Ministry of Science and Higher Education (in last 3 years); an additional advantage will be awards and distinctions in national and international conferences;

* ability in using software such as Solid Edge, Solid Works, Corel Draw, Microsoft Office, AutoCAD;

* willingness to participate in scientific and research works;

* good skills in English language (required B2 level or higher);

* ability to conduct classes in Polish and English.

The competition application should include:

* a letter of application to the Rector of the Military University of Technology, containing the reference number of the advertisement;

* candidate’s questionnaire;

* professional curriculum vitae (CV), information on research, teaching and organizational interests and achievements;

* copies of diplomas and other documents confirming the candidate’s qualifications;

* information clause for job applicants;

* a declaration of the primary workplace;

* declaration of the person taking up employment;

* declaration of having full legal capacity; enjoying full public rights; no conviction by a valid court judgment for an intentional crime or an intentional fiscal offense and no punishment with a disciplinary penalty referred to in art. 276 paragraph. 1 point 7 and 8 of the Act of July 20, 2018 Law and Higher Education and Science.

Documents should be submitted till 31.01.2022:

* in-person to the secretary’s office of the Dean of the Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation, Military University of Technology, building no. 63, room 10;

* by post: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 * by e-mail: adm_wml@wat.edu.pl

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 406

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Employment will take place on March 1, 2022.

The packaging of a post shipment, submitted personally sent by fax and files sent by e-mail should be provided with the reference number:

WML-ASb-d-4-21.

The university does not provide an apartment

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na adm_wml@wat.edu.pl