Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Od kandydatów wymagane jest:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
posiadanie stopnia naukowego magistra;
bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, dobra znajomość zagadnień z zakresu chemii/inżynierii chemicznej;
znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów energetycznych i inżynierii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z mechaniką płynów i wymianą ciepła;
umiejętność posługiwania się programami z pakietu MS Office, programami dedykowanymi do modelowania procesów energetycznych, takich jak Aspen Hysys, GateCycle lub pokrewnymi, programami dedykowanymi do numerycznej mechaniki płynów Ansys Fluent/CFX, Matlab;
dorobek publikacyjny w czasopismach z listy MNiSW, MEiN przypisanych do dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań potwierdzona np. posiadanymi patentami;
doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub badawczo – rozwojowych;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. PW (tel.: 22 234 5293, e-mail: piotr.krawczyk@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.11.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa25

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.meil@pw.edu.pl