asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.08.2021r. LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2021r.

Przewidywany zakres obowiązków:

* prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

* prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;

* opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;

* opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;

* opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;

* analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych;

* przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych.

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),

* tytuł zawodowy – magister inżynier,

* znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2,

* znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 – poziom Practitioner,

* udokumentowany udział jako Wykonawca w przynajmniej 2 projektach naukowo-badawczych,

* umiejętność programowania w języku Python,

* znajomość frameworków głębokiego uczenia: TensorFlow oraz PyTorch,

* znajomość oprogramowania Matlab, PyCharm, Jupyter Notebook,

* znajomość narzędzia Git,

* wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów,

* udokumentowany dorobek naukowy,

* przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym z listy JCR, znajdującym się w wykazie punktowanych czasopism MNiSW,

* potwierdzona zaświadczeniem znajomość metodyki projektowania Design Thinking,

* umiejętność pisania artykułów naukowych potwierdzona certyfikatem,

* predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

* umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,

* umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* życiorys zawodowy (CV) – informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

* klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

* dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

* oświadczenie o niekaralności;

* oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 13.08.2021r.

* osobiście (w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114)

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 * pocztą elektroniczną: sekretariat.wel@wat.edu.pl (pliki zabezpieczone hasłem, hasło podać dzwoniąc pod nr 261 839 050)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 517.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wel@wat.edu.pl