Asystent_ka/Adiunkt_ka

Wydział Projektowania w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ i akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌700‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌‌ Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌ i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Projektowania w Warszawie (dawniej: School of Form) ‌Uniwersytetu‌ Humanistycznospołecznego‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

 Asystent_ka/Adiunkt_ka 

Wydział Projektowania w Warszawie

ścieżka badawczo-dydaktyczna lub dydaktyczna

Zadania na stanowisku:

Dydaktyka

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania produktu;
 • prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich;
 • opracowywanie treści i scenariuszy zajęć;
 • uczestniczenie w przeglądach, egzaminach wstępnych i obronach prac dyplomowych;
 • koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć;
 • współpraca z kierownikami warsztatów i pracowni;

Projektowanie i badania

 • pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub
 • pozyskiwanie i realizacja grantów badawczo-rozwojowych;
 • uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych prze znaczące instytucje kultury;
 • prowadzenie badań z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów; 

Praca organizacyjna

 • organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Wydział i Instytut;
 • uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Wydział i Instytut;
 • reprezentowanie Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu w gremiach środowiskowych;

Oczekiwania:

Wykształcenie

 • co najmniej tytuł magistra uzyskany na kierunku wzornictwo lub pokrewnym kierunku projektowym 

Projektowanie i badania

 • autorstwo lub współautorstwo projektów wdrożonych do produkcji wraz z przygotowywaniem dokumentacji wdrożeniowej;
 • udział w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;

Dydaktyka

 • przynajmniej dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji i archiwizowaniu prac studenckich;
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;

Praca organizacyjna

 • umiejętność realizowania projektów w wieloosobowych zespołach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze partnerów, wykonawców oraz  klientów;

Kompetencje

 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • gotowość do pracy w weekendy (zajęcia na studiach niestacjonarnych);
 • samodzielność i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność;

Dodatkowe atuty:

Wykształcenie

 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki lub w dyscyplinie sztuki projektowe;

Projektowanie i badania

 • udział w realizacji projektów finansowanych zewnętrznie, na przykład z krajowych i zagranicznych  grantów 
  autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach
 • eksperymentalne lub badawcze podejścia do projektowania 

Dydaktyka

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim i prowadzenie zajęć zagranicą
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów
 • posiadanie kompetencji dydaktycznych potwierdzonych certyfikatami lub zaświadczeniami ukończenia kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje
 • autorskie podejście do procesów i metod dydaktycznych
 • doświadczenie w tworzeniu programów nauczania i ewaluacji zajęć

Praca organizacyjna

 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów
 • umiejętność planowania i organizowania zajęć dydaktycznych oraz wdrażania nowych programów dydaktycznych
 • doświadczenie pracy w interdyscyplinarnych zespołach

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system benefitów,
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc w pozyskiwaniu grantów i partnerów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych,
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Portfolio
 • Skan dokumentów potwierdzających otrzymanie tytułu magistra i stopnia doktora

Termin nadsyłania aplikacji: 15 stycznia 2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 lutego 2022
Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022 lub 1 września 2022

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia projektowe i badawcze – 30% oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 30% ocen
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 40% oceny

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodnicząca Komisji
 • dr Karol Murlak – Członek Komisji
 • mgr inż. arch. Jolanta Starzak – Członkini Komisji
 • Anna Zając – Przedstawicielka działu personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Link do formularza rekrutacyjnego

Link do REGULAMINU

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: azajac2@swps.edu.pl.