Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 4310 zł + dodatek stażowy zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

WMIM/1210/EK/01/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 3 stanowiska w Instytucie Matematyki oraz 1 stanowisko w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze: 4310 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.
Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:
1. tytuł zawodowy magistra matematyki/informatyki lub tytuł równorzędny, zdobyty w dyscyplinie pokrewnej;
2. publikacje badawcze w dyscyplinie matematyka/informatyka lub pokrewnych w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym;
3. gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
•z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
•zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 122, 123 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. rozprawa doktorska i opinie recenzentów (jeśli rozprawa została już obroniona) bądź opinia promotora (jeśli nie było jeszcze obrony doktoratu).
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego

Instytut Matematyki: https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_01_2022_IM/?from=field:ASYSTENT

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki https://jobs.uw.edu.pl/pl/offer/WMIM_2022/programme/WMIM_1210_EK_01_2022_IMSIM/?from=field:ASYSTENT

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Załączniki