Doktorant(k)a – Uczestniczka/uczestnik szkoły doktorskiej

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Nazwa projektu: 

Relacje międzypokoleniowe we wchodzeniu-w-dorosłość migrantów i migrantek. Badanie polskich rodzin młodych dorosłych w Niemczech i Norwegii (IRIMTA)

Opis:

Projekt IRIMTA koncentruje się na znaczeniu relacji międzypokoleniowych wśród młodych dorosłych (w wieku 18-29 lat), którzy wchodzą w dorosłość w polskich rodzinach migracyjnych. Projekt koncentruje się na osobach urodzonych w Polsce, które w okresie dzieciństwa lub dorastania na stałe przeniosły się za granicę (tj. pokolenie 1,5) lub urodziły się za granicą z polskimi (migrującymi) rodzicami (drugie pokolenie). Projekt wykorzystuje jakościowe podejście badawcze o charakterze wielostanowiskowym (Niemcy i Norwegia jako kraje docelowe), wieloperspektywicznym (badane są dwa pokolenia: młody dorosły i rodzic z rodziny) i podłużnym (wywiady i asynchroniczny follow-up online).

Kierowniczka projektu: Dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS

Doktorant(k)a – Uczestniczka/uczestnik szkoły doktorskiej 

Instytut Nauk Społecznych

Młodzi w Centrum Lab

Warszawa 

Zadania na stanowisku:

 • Realizacja programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS, który zakończy się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w terminie do 12. miesięcy od zakończenia realizacji projektu;
 • Realizacja indywidualnego planu badawczego spójnego z realizowanym projektem badawczym IRIMTA, który obejmie następujące zadania: współpraca w przygotowaniu narzędzi badawczych; rekrutacja badanych, realizacja badań terenowych / prowadzenie wywiadów w ramach międzypokoleniowego jakościowego badania podłużnego w Niemczech i Norwegii; analizy danych; przygotowanie polskojęzycznych i międzynarodowych publikacji z projektu – we współpracy z Kierowniczką i samodzielnie, w ramach pracy nad rozprawą doktorską;
 • Odbycie obowiązkowego stażu doktorskiego na Uniwersytecie OsloMet w Norwegii;
 • Aktywny udział w upowszechnianiu wyników projektu poprzez wystąpienia konferencyjne i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Przygotowanie danych z projektu IRIMTA do archiwizacji w repozytorium “Tranzycje i czas”;
 • Zaangażowanie w działania ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab.

Wymagania:

 • Tytuł magistra w zakresie nauk społecznych (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2023 r.);
 • Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej w projektach naukowych (np. uczestnictwo w projektach, realizacja badań w toku studiów, prowadzenie badań własnych do prac dyplomowych, doświadczenie/praca zawodowa w badaniach komercyjnych), zwłaszcza w zakresie prowadzenia jakościowych badań i analiz. Mile widziana znajomość oprogramowania do analiz danych jakościowych);
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie wywiadów z polskimi migrant(k)ami;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych (min. C1); mile widziana znajomość języków krajów, w których prowadzone będą badania (norweski, niemiecki);
 • Zainteresowania badawcze w jednym z obszarów: studia nad młodymi i pokoleniami, studia migracyjne, socjologia rodzin i intymności, badania jakościowe;
 • Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy, wysokie kompetencje interpersonalne i empatia;
 • Atutem będzie udokumentowane zainteresowanie badawczo-naukową ścieżką kariery, np. udział w konferencjach, publikacje, etc..

Oferujemy:‌ ‌

 • Umowę stypendialną na okres 48 m-cy,
 • Stypendium w miesięcznej wysokości:   5000 zł brutto brutto (do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), 6 000 zł brutto brutto (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej);
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i naukowczyń, opiniotwórczych ekspertów i ekspertek.

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności opis osiągnięć naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych i konferencjach) oraz opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
 • Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub oświadczenia o ustalonym terminem obrony  (niezbędne jest dostarczenie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra przed rozpoczęciem stypendium).

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ec2aff62085b46e79b2f5ead1f32ce58

Termin nadsyłania aplikacji:  8 czerwca 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwca 2023 r.

Termin rozpoczęcia pracy:  1 października 2023 r.

Kryteria formalne:

 • dorobek naukowy kandydata/kandydatki: 50% oceny końcowej;
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej;
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20% oceny końcowej.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • Dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji;
 • Dr Justyna Sarnowska- Wilczyńska – Członkini komisji;
 • Dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji;
 • Anna Piotrowska – Przedstawicielka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej;
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Link do regulaminu NCN https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia w poniższym konkursie jednocześnie przechodzi rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS. 

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl