Instruktor (wykładowca akademicki) w Zakładzie Szkolenia Praktycznego z przedmiotów „Promocja Zdrowia” i „Wychowanie Fizyczne” oraz innych związanych z ze zdrowiem i aktywnością fizyczną.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Instytucja: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Miasto: Warszawa, Kalisz

Stanowisko: instruktor w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Szkolenia Praktycznego

Link do strony: https://swws.edu.pl/

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, wychowanie fizyczne, kultura fizyczna.

 

  PODSTAWOWE ZADANIA:

1.    terminowe opracowanie programów dydaktycznych w ramach wyznaczonych do prowadzenia przedmiotów oraz zapoznanie z nimi słuchaczy;

2.    staranne prowadzenie zajęć dydaktycznych -popularyzowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, w wymiarze pensum określonym dla danego stanowiska;

3.    prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze określonym w przepisach uczelni;

4.    przygotowanie publikacji dydaktycznych dla studentów, w szczególności podręczników i skryptów;

5.    staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów obowiązujących w SWWS;

6.    uczestniczenie w pracach rozwojowych realizowanych w Uczelni;

7.    identyfikowanie obszarów i problemów , wobec których zasadne jest podjęcie badań lub prac rozwojowych;

8.    godne reprezentowanie Uczelni na zewnątrz;

9.    wizytowanie klas mundurowych i prezentowanie działalność SWWS celem rekrutacji.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

posiadanie tytuły zawodowego magistra (na kierunku wychowanie fizyczne
w specjalności zdrowie i kultura fizyczna lub nauki o kulturze fizycznej)
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność za przestępstwo umyślne.

 

PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:

posiadające uprawnienia trenera sportu;
posiadające bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów.   
 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; (zał)
curriculum vitae;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
kopie świadectw pracy i referencji;
oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.); (zał)
oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał)
oświadczenie o niekaralności. (zał)
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 193-195, w godzinach 900–1400 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres sekretariat.kalisz@swws.edu.pl w terminie do dnia 1 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów do SWWS). Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – instruktor – Zakład Szkolenia Praktycznego”.

Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Nie zwracamy złożonych dokumentów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 62 766 95 10.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

SWWS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@swws.edu.pl