lektor

Studium Języków Obcych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo
  • nauczanie języka ogólnego, specjalistycznego (dla różnych kierunków studiów), na studiach stacjonarnych na różnych wydziałach PW,
  • znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem  materiałów dydaktycznych itp.,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji językowych i metodycznych,
  • zaangażowanie w prace organizacyjne w Studium,
  • znajomość i przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w Studium i na PW.

Dokumenty należy składać na adres: Studium Języków Obcych Politechniku Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, lub na adres mailowy na adres: osobowe.sjo@pw.edu.pl; tel. + 48 22 234 7399
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.08.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: mgr Beata Pawelczyk.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.