lektor

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

lektora języka japońskiego w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Wymiar etatu – 1, od 01.10.2023 na czas określony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         stopnia magistra nauk humanistycznych w zakresie japonistyki lub językoznawstwa

japońskiego

·         Specjalizacja: etnolingwistyka, lingwistyka stosowana, lingwistyka kognitywna, badanie relacji

między językiem a kulturą.

·         bardzo dobrej znajomości języka japońskiego oraz kultury i realiów współczesnej Japonii.

·         minimum 2 lat doświadczenia w nauczaniu języka japońskiego w szkole wyższej oraz

·         udokumentowanego dobrego podejścia do studenta

·         doświadczenia w prowadzeniu kursów języka japońskiego (w tym kursów intensywnych)

·         doświadczenia w prowadzeniu lektoratów języka japońskiego z wykładowym jęz. angielskim

·         doświadczenia w zakresie procedury certyfikowania biegłości językowej na poziomach A2,

B1, B2

·         doświadczenia w przygotowywaniu testów egzaminacyjnych

·         biegłej znajomości języka polskiego oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i

rosyjskiego

 

Podstawowe obowiązki

zajęcia dydaktyczne w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu magistra lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych lub drogą mailową na adres: e.szczerkowska@uw.edu.pl do dnia 11 czerwca 2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku.

 

Dean

of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Lector of Japanese Language at the Eastern Languages School of the Faculty of Oriental Studies

Number of posts – one,

Employment – full-time, from 01.10.2023 definite time

 

We require from the candidate for this position:

• Master’s degree in Japanese studies or linguistics

Japanese

• Specialization: ethnolinguistics, applied linguistics, cognitive linguistics, study of relationships

between language and culture.

• very good knowledge of the Japanese language as well as the culture and reality of contemporary Japan.

• a minimum of 2 years of experience in teaching Japanese at a university and

• documented good attitude towards the student

• experience in conducting Japanese language courses (including intensive courses)

• experience in conducting Japanese language courses with the language of instruction. English

• experience in the procedure of certifying language proficiency at A2 levels,

B1, B2

• experience in preparing exam tests

• fluent knowledge of Polish and very good knowledge of English and

Russian

 

Basic duties

• didactics in the Eastern Language School of the Faculty of Oriental Studies

 

Candidates should submit the following documents:

• application for employment;

• a copy of MA diploma or equivalent;

• biography and two photographs;

• a personal questionnaire for download at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

• Information regarding the processing of personal data for download at:

  https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

• opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

• a statement about the basic workplace for download at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

• declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

• other documents relevant to the case /on the initiative of the candidate /.

 

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

Documents will be accepted at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw 09.00-16.00 except Saturdays and public holidays or by email to: e.szczerkowska@uw.edu.pl until June 11, 2023.

The competition will be resolved by June 26, 2023.

 

Załączniki