lektor języka japońskiego

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

lektora w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Okres zatrudnienia – czas nieokreślony

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

1.       Natywna znajomość języka japońskiego, stopień naukowy magistra na uczelni japońskiej

2.       Doświadczenie nauczania na uczelni wyższej, zwłaszcza w pracy ze studentami nad rozwijaniem językowej:

a/ recepcji – rozumienie wypowiedzi (słuchanie, czytanie)

c/ produkcji – tworzenie wypowiedzi (ustnych, pisemnych)

d/ interakcji – reagowanie na wypowiedzi (ustne, pisemne)

e/ mediacji – przetwarzanie wypowiedzi (ustnych, pisemnych)

realizowanych podczas:

zajęć kształtujących kompetencje produktywne (np. praktyczna nauka języka japońskiego poziom JLPT N5-N1); zajęć kształtujących wiedzę językową (np. wypowiedzi pisemne na zadany temat, poziom JLPT N5-N1)

3.       Znajomość klasycznego języka japońskiego

4.       Publikacje na temat klasycznej literatury japońskiej i klasycznego teatru japońskiego, zwłaszcza teatru nō.

 

Podstawowe obowiązki

zajęcia dydaktyczne w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu magistra lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
wykaz osiągnięć naukowych;
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych lub drogą mailową na adres: e.szczerkowska@uw.edu.pl do dnia 29 maja 2021 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty max. w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl