Lektor języka rosyjskiego

Studium Języków Obcych
Akademia Sztuki Wojennej
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

LEKTORA JĘZYKA ROSYJSKIEGO w Studium Języków Obcych w grupie pracowników: dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy
 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r., poz. 85)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:

 Akademia Sztuki Wojennej, Studium Języków Obcych,
 Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
 z dopiskiem „KONKURS SJO”

 lub złożyć w bud. 94 pokój 322, tel.  261 814 060

 następujących dokumentów:

1.     Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.

2.     Autoreferat przedstawiający przebieg pracy zawodowej, doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

3.     Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego – magister filologii.

4.     Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć z języka rosyjskiego na wyższej uczelni.

5.     Zaświadczenie o prowadzeniu kursów resortowych przygotowujących do egzaminów ze znajomości języka angielskiego zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001.

6.     Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

7.     Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.

8.     Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

9.     Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 01.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.06.2021 r.

POUCZENIE:

1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 4-7 zamieszczone są na stronie BIP Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.wolejszo@akademia.mil.pl