Post-doc

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2023

Celem projektu jest analiza głównego wydarzenia wyborczego w polskiej polityce, jakim są wybory parlamentarne. Od momentu rozpoczęcia projekt PGSW ma charakter podłużny i porównawczy międzynarodowo. Dlatego każda fala PGSW charakteryzuje się jednocześnie ciągłością i zmianą jej treści. To pierwsze jest możliwe dzięki powtarzalności pytań w kluczowym narzędziu badawczym PGSW, czyli kwestionariuszu ankiety. Druga z nich jest możliwa dzięki włączaniu do niej kolejnych modułów Comparative Study of Electoral Systems (CSES), czyli programu badawczego skupiającego zespoły badaczy wyborów z całego świata.

Stanowisko jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer grantu 2022/45/B/HS5/03493).

Projekt realizowany jest pod kierunkiem: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS 

Post-doc

Miejsce pracy: Warszawa

Instytut Nauk Społecznych

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność za teoretyczne i koncepcyjne aspekty projektu, jak również za rozpowszechnianie wiedzy naukowej powstałej w jego ramach
 • udział w przedstawianiu wyników i wniosków projektu w kręgach akademickich i szerszej publiczności.
 • systematyczny przegląd literatury i wcześniejszych badań PGSW/CSES, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i modeli badań wyborczych 
 • przygotowanie narzędzi do badania CAPI (w tym badania posłów) 
 • przygotowanie narzędzi do badania CAWI 
 • koordynacja pracy w terenie
 • koordynacja prac terenowych, zleconych zewnętrznemu instytutowi badawczemu prowadzącemu badanie CAPI (w tym badanie posłów) 
 • analiza bazy danych PGSW 
 • sformułowanie wniosków z projektu 
 • rozpowszechnianie wyników projektu (prezentacja wyników PGSW na konferencjach naukowych oraz publikacja w czasopismach naukowych i monografiach)

 

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych (nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, ekonomia, psychologia) (na dzień rozpoczęcia pracy)
 • solidne przygotowanie akademickie w zakresie empirycznych badań politycznych i społecznych 
 • znajomość teorii, metod i technik badań wyborczych 
 • dorobek naukowy związany z obszarem projektu (badania nad społeczeństwem i polityką, zachowaniami politycznymi, wyborami), udokumentowany publikacjami, aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, udziałem w realizacji projektów badawczych; 
 • doświadczenie publikacyjne i silna motywacja do publikowania 
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego
 • znajomość danych PGSW (dodatkowy atut)

 

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, w szczególności z tym, że kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • w czasie trwania stosunku pracy, post-doc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy;
 • w okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata;
 • post-doc uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie podpisania umowy o pracę musi spełniać ten warunek.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (11666,66 zł brutto brutto/miesiąc ) na okres 33 miesięcy na umowę o pracę (kwota zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy – podatek, ZUS);
  możliwość uczestnictwa w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz otrzymane nagrody, stypendia i inne wyróżnienia za działalność badawczo-naukową)
 • list motywacyjny 
 • kopia dyplomu doktorskiego lub oświadczenie o uzyskaniu do dnia rozpoczęcia pracy

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe –  40 % oceny końcowej;
 • Kompetencje naukowo-eksperckie – 30% oceny końcowej;
 • Kompetencje do realizacji projektów- 30% oceny końcowej.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 24 czerwca 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023

Termin rozpoczęcia pracy: 15 lipca 2023

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Michał Wenzel, profesor Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji
 • dr Marta Żerkowska-Balas – Członkini Komisji
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka Działu Personalnego
 • Anna Zając- Sekretarz Komisji

 

Link do Regulaminu NCN

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie Komisja konkursowa dokona oceny przesłanych dokumentów, biorąc przede wszystkim pod uwagę dotychczasowe doświadczenie badawcze kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu, może odbyć się on-line).

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować do kierownika projektu wyłącznie drogą mailową (mczesnik@swps.edu.pl) 

W razie potrzeby dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl