Post-doc

Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Rola sprawczości i moralności w dehumanizacji – ujęcie integracyjne

W tym projekcie podejmujemy się zbadania predyktorów dehumanizacji (Cel 1) oraz interwencji zmierzających do zmniejszenia dehumanizacji (Cel 2). Proponujemy systematyczny program badawczy we współpracy z partnerami z Izraela, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Aby zbadać przyczyny dehumanizacji innych (Cel 1), sprawdzimy, czy dwa najbardziej podstawowe wymiary, według których oceniamy innych ludzi, tj. sprawczość i moralność, przyczyniają się do dehumanizacji. Aby zbadać interwencje zmniejszające dehumanizację (Cel 2), skupimy się na grupach nieuprzywilejowanych, ponieważ są one najbardziej prawdopodobnymi ofiarami dehumanizacji. Będziemy badać, czy zwiększenie sprawczości tych grup – poprzez opisanie ich jako odnoszących sukcesy w swoich działaniach (w porównaniu do porażek) zmniejszy ich dehumanizację.

Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dr Magdalenie Formanowicz.

Post-doc

Warszawa

Instytut Psychologii

Zadania na stanowisku:

 • Przeprowadzenie systematic reviews związanych z tematyką grantu;
 • Udział w projektowaniu badań eksperymentalnych i korelacyjnych;
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych;
 • Aktywna rola w pisaniu artykułów naukowych;
 • Koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi;
 • Udział w szkoleniu doktorantki/ doktoranta;
 • Szkolenie współpracowników/współpracowniczek badaczy,
 • Koordynacja dokumentacji projektu.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dniu podpisania umowy o pracę (1.11.2023);
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Zainteresowania badawcze związane z dehumanizacją, relacjami między grupowymi, rozwiązywaniem konfliktów, działaniami zbiorowymi, sprawczością;
 • Doświadczenie udziału w projekcie badawczym (powyżej 1 roku),
 • Doświadczenie w analizach archiwalnych oraz pisaniu przeglądów teoretycznych.
 • Doskonała znajomość statystyki i umiejętność obsługi pakietów statystycznych (R, SPSS), znajomość SEM;
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie ,
 • Wysoka sumienność, dokładność i wytrwałość,
 • Gotowość do pracy na terenie Warszawy.

Kandydaci proszeni są o zaznajomienie się z regulacjami Narodowego Centrum Nauki w zakresie warunków zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc, w szczególności z tym, że kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 • w czasie trwania stosunku pracy, post-doc nie może być zatrudniony w ramach innej umowy o pracę u żadnego innego pracodawcy;
 • w okresie zatrudnienia post-doc nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata;
 • post-doc uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie podpisania umowy o pracę musi spełniać ten warunek.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na 3 lata; 
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości około 11 600 brutto wraz z zobowiązaniami publiczno-prawnymi (brutto około 9 350 ) 
 • Laptop, dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań;
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego poprzez udział w warsztatach i szkoleniach;
 • Zdobywanie doświadczenia w aktywnym naukowo centrum badawczym (Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi);
 • Współautorstwo publikacji naukowych oraz udział w konferencjach.

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  •  listę publikacji lub wystąpień konferencyjnych,
  •  listę nagród i osiągnięć za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części “Zadania”;
 • List motywacyjny uzasadniający chęć udziału w projekcie oraz odnoszący umiejętności i zainteresowania kandydata/ki do opisu zadań w projekcie.

Termin nadsyłania aplikacji: 30 września 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 października 2023 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 2 listopada 2023 r.

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 50% oceny końcowej;
 • Kompetencje do realizacji projektów- 30% oceny końcowej;
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20% oceny końcowej.
   

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Magdalena Formanowicz – Przewodnicząca Komisji;
 • dr Marta Witkowska – Członkini Komisji;
 • dr hab. Aleksandra Cisłak, profesor Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji;
 • dr hab. Wojciech Kulesza, profesor Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji;
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Dodatkowe informacje:

Regulamin NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala27_2022-zal1.pdf

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌ 

‌W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl