Post-doc

Katedra Zarządzania
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym (zarządzanie, finanse i ekonomia, prawo), uznawaną wg dziennika „Financial Times” za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK jest również liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce wg „Perspektyw” i od wielu lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych. ALK posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe – tzw. „potrójną koronę”: EQUIS, AMBA i AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. ALK jest pierwszą i jak do tej pory jedyną uczelnią w Polsce z wyznaczonymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC do Katedry Zarządzania

Nr ref.: 18/NAUKA/CHANSE/22

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym
(nr 2021/03/Y/HS4/00285), pt.:„Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, realizowanym w ramach konkursu CHANSE, koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowanego ze środków Programu Ramowego UE Horyzont 2020

Informacje o projekcie:
Projekt pt. „Ludzie w Logistyce Cyfrowej” (HuLog), realizowany we współpracy międzynarodowej podmiotów z Polski (Akademia Leona Koźmińskiego, polski zespół pod kierownictwem dr Miłosza Miszczyńskiego), Belgii (Hasselt University), Niemiec (Hertie School of Governance) i Wielkiej Brytanii (Leeds University Business School) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. HuLog bada, w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują doświadczenie pracowników w pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie: Zachodnia Polska, Lipsk-Halle (Niemcy), Limburgia (Belgia) i West Yorkshire (Wielka Brytania). Taka konstrukcja badania pozwala na porównanie kontekstów instytucjonalnych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych.
HuLog stworzy interdyscyplinarną, współczesną wiedzę naukową na temat pracy i zatrudnienia w logistyce europejskiej, rozwijając debatę w kluczowych obszarach i, szerzej, na temat przyszłości pracy.

Opis projektu:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/hulog-ludzie-w-logistyce-cyfrowej

Zadania realizowane na stanowisku:

 • praca w porozumieniu z kierownikiem projektu (możliwa praca zdalna),
 • wsparcie w przygotowaniu zbierania danych,
 • przygotowanie i realizacja badań (wywiadów pogłębionych z pracownikami, wywiadów eksperckich, desk research),
 • analizowanie i przygotowywanie wyników badań oraz ich upowszechnianie w opracowaniach naukowych i podczas konferencji naukowych,
 • inne zadania powiązane z projektem zlecone przez Kierownika projektu.

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym, oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (na poziomie min. C1),
 • znajomość języka polskiego na poziomie min. C1,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wykształcenie z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych lub business studies (posiadanie przynajmniej tytułu magistra z tego zakresu; preferowany stopień doktora),
 • doświadczenie w badaniach naukowych i metodach jakościowych,
 • doświadczenie w uczestnictwie w konferencjach naukowych oraz znajomość procesu publikacyjnego,
 • zainteresowanie cyfrowym miejscem pracy /pracą i zatrudnieniem/ badaniem organizacji,
 • uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
 • uzyskanie stopnia doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (*); dyplom uznawany w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Warunkami oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 137/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań konkursowych. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu. Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o Kryteria oceny kandydata/kandydatki, zawarte w załączniku nr 1, na końcu niniejszego ogłoszenia.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 36 miesięcy,
 • wynagrodzenie w ramach projektu wynosi ok. 8 250 zł brutto miesięcznie,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od początku listopada 2022, lub możliwie jak najszybciej po tym terminie.

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane przy założeniu, że osoba przewidziana do zatrudnienia na tym stanowisku spełni następujące warunki:

 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej będącej podstawą uzyskania stopnia doktora;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. dr Miłosza Miszczyńskiego, na adres email: mmiszczynski@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań konkursowych:

 • CV w języku polskim lub angielskim zawierające listę publikacji oraz informacje o uczestnictwie w konferencjach,
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu/ów, potwierdzający/ch posiadanie wymaganego wykształcenia oraz dyplomu doktorskiego,
 • mile widziane dokumenty potwierdzające umiejętności wskazane w wymaganiach (np. certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=41cfae92413f41cfadf09ef6374ad84a do dnia 13.09.2022 r.

Uwaga: informujemy, że wydłużamy termin zbierania aplikacji do dnia 1.10.2022 r.

Uwaga: informujemy, że wydłużamy termin zbierania aplikacji do dnia 14.10.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
Kryteria oceny kandydata/kandydatki

Doświadczenie kandydata/ki w badaniach jakościowych (50% oceny końcowej)
0 pkt – Brak doświadczenia
1 pkt – Małe doświadczenie
2 pkt – Duże doświadczenie
3 pkt – Bardzo duże doświadczenie

Dorobek naukowy kandydata/ki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (50% oceny końcowej)
0 pkt – Brak dorobku
1 pkt – Słaby dorobek
2 pkt – Dobry dorobek
3 pkt – Bardzo dobry dorobek
4 pkt – Wyróżniający się dorobek

 

 

Kozminski University is currently recruiting for the position of:

POST-DOC in the Department of Management

Ref. no.: 18/NAUKA/CHANSE/22

Competition for a post-doc position in the research project
(no. 2021/03/Y/HS4/00285) entitled “Humans in Digital Logistics”, carried out within the framework of the CHANSE Programme, coordinated by National Science Centre and co-funded by the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme.

Information about the project:
The project entitled „People in Digital Logistics” (HuLog), carried out in collaboration with international actors from Poland (Kozminski University, Polish team led by Dr. Miłosz Miszczyński), Belgium (Hasselt University), Germany (Hertie School of Governance) and Great Britain (Leeds University Business School) investigates how digital technologies shape work and employment conditions in warehouses in Europe. HuLog examines how digital warehouse management systems shape workers’ experience of work and drive warehousing companies’ employment strategies to maximize workforce flexibility, affecting employment conditions. HuLog combines a socio-material and an employment relations perspective to study 12 digital warehouses in 4 logistic hubs in Europe: Western Poland, Leipzig-Halle (Germany), Limburg (Belgium) and West Yorkshire (United Kingdom). This research design allows for comparison across institutional, economic and socio-demographic contexts
The HuLog project will produce multidisciplinary, cutting-edge scientific knowledge on work and employment in European logistics, advancing the debate in key disciplines and, more broadly, on the future of work.

Project description:
https://www.kozminski.edu.pl/en/hulog-humans-digital-logistics

Duties and responsibilities will include:

 • Work under supervision of the Principal Investigator (PI) (remote work arrangement possible),
 • support of preparation of data collection,
 • preparation and realization of research (in-depth interviews with workers, expert interviews, desk research),
 • analysis, preparation and dissemination of research results in journal articles or during academic conferences,
 • other tasks relevant to the project upon the agreement with the PI.

Requirements:

Verified on the basis of information provided in the CV, in the application form, and in the submitted documents. May also be verified during the interview.

 • very good knowledge of English, both written and spoken (at least at the C1 level),
 • competence in Polish at least at the C1 level,
 • demonstrated ability to work as part of team,
 • hold at least an MA in social sciences, economics / business studies (PhD holder preferred),
 • experience with academic research and qualitative methods,
 • experience with academic conferences and publishing process,
 • interest in digital workplace/ work and employment/organization studies,
 • having obtained the academic degree of PhD (PL: “doktor”) at an another institution than the one planned to employ them at this post or they have completed a continuous and evidenced post-doctoral fellowship of at least 10 months in another institution than the host institution for the project and in another country than the one in which they have been conferred a PhD degree,
 • having obtained the academic degree of PhD (PL: “doktor”) in the year of employment in the project or within 7 years before 1 January of the year of employment in the project. (*), the PhD diploma must be recognised in the Polish system of education,

(*) This period may be extended by a time of long-term (in excess of 90 days) documented sick leaves or rehabilitation leaves granted on account of being unfit to work. In addition, the period may be extended by the number of months of a child care leave granted pursuant to the Labour Code and in the case of women, by 18 months for every child born or adopted, whichever manner of accounting for career breaks is preferable.
Recruitment process

The conditions of selection and employment of applicants are in accordance with the Terms and regulations on awarding funding for research tasks funded or co-funded under international calls launched by the National Science Centre and carried out as multilateral collaboration UNISONO (the Annex to NCN Council Resolution No 137/2020 of 11 December 2020).

The competition consists of two stages. The first stage involves verifying the submitted applications by checking if they are complete and if a given applicant meets the set requirements. An interview is the second stage of the competition. An applicant will be evaluated on the basis of the Rules of evaluation of applicants, stated in the appendix no. 1, at the end of this recruitment notice.

The Competition Board reserves the right to: interview selected applicants only, verify the information provided by each applicant, and close the competition without selecting anyone to be employed in the offered post-doc position.

The results of the competition will be published on Kozminski University’s website.

We offer:

 • an opportunity of full-time employment based on a contract of employment for a period of 36 months,
 • Monthly salary amount: 8250.00 PLN gross,
 • an opportunity to develop scientifically in a research team with a strong focus on project acquisition,
 • an opportunity to improve one’s qualifications by taking part in development programmes offered by Kozminski University,
 • a chance to take part in international scientific conferences,
 • employment is planned to start at the beginning of November 2022 or as soon as possible after that date.

Important information about the employment opportunity:
Full-time remuneration for a post-doc type post may be planned provided that during the period of receiving remuneration, the person to be employed at the post meets the following conditions:

 • they did not have the principal investigator as their research supervisor or auxiliary supervisor of their PhD dissertation for a PhD degree,
 • at the time of receiving remuneration, they will be receiving no other remuneration paid from the funds granted to research projects under NCN calls under the heading of direct costs,
 • in the period of receiving the remuneration they will be receiving no remuneration from another employer pursuant to an employment contract, including an employer with registered office outside of Poland

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Miłosz Miszczyński, PhD to the following e-mail address: mmiszczynski@kozminski.edu.pl

Other questions regarding the application process may be sent to: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

Persons interested in the position advertised are asked to submit the following application documents as a proof of fulfilment of the set requirements:

 • a CV in Polish or English (containing a list of publications and the information about participation in conferences),
 • a motivational letter,
 • scanned copy/copies of the diploma(s), confirming the required education,
 • any documents proving the applicant’s familiarity with the required skills are welcome (e.g. training completion certificates, testimonials);

using the application form available at:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=30adc755ca7545bb9d55f11c02edd50c until 13/09/2022

Attention: we would like to inform you that we are extending the deadline for collecting applications until 1/10/2022.

Attention: we would like to inform you that we are extending the deadline for collecting applications until 14/10/2022.
This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, for the position named in the job notice

Appendix no. 1
Rules of evaluation of applicants

Applicant’s experience in qualitative research (50% of the final score)
0 pts. – No experience
1 pts. – Small experience
2 pts. – Good experience
3 pts. – Very good experience

Applicant’s record of academic achievements, including publications in reputable publishing houses / scientific journals (50% of the final score)
0 pts. – No academic achievements
1 pts. – Poor academic achievements
2 pts. – Good academic achievements
3 pts. – Very good academic achievements
4 pts. – Outstanding academic achievements