Prodziekan ds. kierunku Budownictwo

Zarządzania i logistyki
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona 28 maja 1992 r. i widnieje w Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 5. Od momentu utworzenia jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, o ugruntowanej pozycji wśród polskich ośrodków akademickich. Zakres kształcenia i profil prowadzonych przez Uczelnię badań jest dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i prawnej. W swojej ofercie nauczania posiada ona kierunki przyporządkowane do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych (w tym menedżerskie i ekonomiczne), a także do dziedziny sztuki, prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia, na profilu ogólnoakademickim i praktycznym. W powyższym zakresie także realizowane są badania oraz podejmowana jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym.   

Zespół Uczelni to ponad 200 pracowników akademickich, najczęściej posiadających obok dorobku naukowego, także doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią. Wartościowa kadra oraz wsparcie – finansowe i organizacyjne, oferowane przez Uczelnię, stanowią solidne podstawy do prowadzenia przez te osoby działalności naukowej, której wyniki wpływają bezpośrednio na rozwój nauki oraz są wykorzystywane w określonych obszarach życia społecznego i gospodarki. Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej ogłasza konkurs na stanowisko Prodziekana ds. kierunku Budownictwo.

Oczekiwania

–        stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport,

–        wskazane jest doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem zespołami,

–        znajomość unormowań z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

–        osiągnięcia naukowe w dyscyplinie,

–        wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakres realizowanych zadań

–        Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizowanie działalności naukowej;

–        Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej analizy i oceny programu studiów dla podległego kierunku, w oparciu o kryterium zgodności z opisem zakładanych efektów uczenia się oraz metodami dydaktycznymi, z uwzględnieniem opisu zakładanych efektów uczenia się wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji, jak również dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy;

–        Zapewnianie prawidłowej organizacji toku studiów i procesu kształcenia na podległym kierunku studiów, w szczególności w zakresie: obsady zajęć dydaktycznych, tworzenia propozycji specjalistycznych pracowni dedykowanych oraz oprogramowania wykorzystywanego do zajęć realizowanych na kierunku i wdrażanie tych projektów po akceptacji Rektora i Kanclerza, współpraca z Kierownikiem Biblioteki w zakresie poszerzania księgozbioru;

–        Koordynacja procesu ewaluacji jakości kształcenia, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

–        Koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia (np. nowe specjalności, poszerzenie oferty dydaktycznej, e-learning, oferta edukacyjna dla cudzoziemców);

–        Koordynacja prac związanych z przygotowaniem kierunku studiów do akredytacji;

–        Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, jak również pozyskiwanie nowych partnerów dla kierunku – zarówno instytucjonalnych jak i prywatnych;

–        Monitorowanie działania na podległym kierunku studiów systemu wparcia studentów w sferze naukowej, dydaktycznej, socjalnej, społecznej, sportowej, kulturalnej oraz związanej z ułatwieniem wejścia na rynek pracy;

–        Współpraca z jednostkami administracji Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego na podległym kierunku studiów.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH,

–        życiorys,

–        kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,

–        wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

–        informacja o doświadczeniu zawodowym,

–        oświadczenie kandydatki/kandydata, że: „nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–        oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:  Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 stycznia 2023 r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.

Kontakt

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: praca@uth.edu.pl

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.