Profesor/Professor

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

PROFESORA

do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki
Nr ref.: 20/NAUKA/KMIIZI/21

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych
  do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
 • gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
 • udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie eksperckiej i doradczej,
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie krajowym  i międzynarodowym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
 • znajomość pakietu Statistica,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, otwartość na współprace,
 • zdolność oddziaływania na innych,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w dodatkowych projektach dydaktycznych,
 • dużo wsparcia na początku i pracę w przyjaznym zespole,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
  możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych.
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 01.09.2021 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Pana dr Marcina Wardaszko na adres mailowy: wardaszko@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV i listu motywacyjnego,
 •  odpisu dyplomu (skan),
 • wykaz zrealizowanych badań na poziomie międzynarodowym,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/211753936401958
do dnia 29.07. 2021r.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kozminski University is currently recruiting for the position of:
PROFESSOR (PL: PROFESOR)

at the Department of Quantitative Methods & Information Technology
Ref. no.: 20/NAUKA/KMIIZI/21

The duties and responsibilities will include:
• delivering classes in accordance with the teaching load assigned to the position for a given academic year, including teaching classes in English,
• conducting scientific research in areas arranged with the Head of the Department,
• handling administrative tasks as requested by the Head of the Department.

Requirements:
• holding the academic degree of doktor habilitowany [EN: ≈PhD, DSc] or the academic title of profesor [EN: professor],
• readiness to teach classes in operational research and quantitative methods: econometrics, mathematics, statistics — in Polish and English,
• a documented record of academic achievements proving the fact of having conducted research on an international level,
• a documented list of publications featured in prestigious scientific journals,
• experience in drawing up research grant applications and past involvement in research projects,
• experience in international collaboration as an expert and a consultant,
• experience in teaching in both domestic and international settings,
• very good command of the English language, at least at the C2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages, enabling the applicant to teach classes in this language,
• knowledge of another foreign language at the C2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages is an advantage,
• familiarity with the Statistica suite,
• strong analytic skills and the ability to draw conclusions,
• respect for differences, openness to collaboration,
• ability to impact others,
• strong communication skills,
• readiness to teach classes on selected weekdays and on some weekends,
• readiness to accept and name Kozminski University as one’s primary place of employment.

We offer:
• contract of employment,
• full-time employment based on the working time amount planned for the position in question,
• opportunities for professional development, a chance to participate in additional teaching projects,
• plenty of support at the beginning and a friendly working environment,
• The university covers the cost of active participation in top international conferences and the cost of language editing of scientific papers submitted to international scientific journals,
• an opportunity to obtain internal grants to cover the cost of preliminary/pilot studies,
• private medical care,
• a range of social benefits,
• employment in the position in question is to start on 01.09.2021.

If you have any questions regarding the recruitment notice, please send them to Marcin Wardaszko, PhD to the following e-mail address: wardaszko@kozminski.edu.pl

If you meet the above requirements and would like to apply for the advertised position, please send:
• a CV and a motivation letter,
• a copy of your diploma (scanned copy),
• a list of successfully completed international research projects,
• a list of publications dealing with subject matters from the areas of your research interests,
• a description of your research plans for the next three years,
• a language certificate or a declaration of proficiency in English and Polish with an indication of the level of proficiency according to the Common European Framework of Reference for Languages scale of language competence.

using the application form available at: https://form.jotform.com/211753936401958
by 29.07. 2021.

Submitted application documents not collected within 3 months of the date of expiry of the submission deadline will be officially disposed of.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl