Profesor badawczo – dydaktyczny

Instytut Zarządzania
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora badawczo – dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2023 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych 
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarzadzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 15.02.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

 

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

OD KANDYDATA (KI) OCZEKUJE SIĘ:                                

•         Tytułu naukowego profesora nauk społecznych, dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse

•        Wyróżniającego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w reprezentowanej specjalności

Autorstwa lub współautorstwa, co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o których mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 , lub w części odpowiednio A lub C wykazu o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części odpowiednio A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW. Publikacje powinny być z obszaru zarządzania
Doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych
•        Posiadania udokumentowanego dorobku dydaktycznego, a w szczególności potwierdzona wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwa podręczników;

•        Wykazania się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej dwóch recenzji rozpraw doktorskich lub w postępowaniu habilitacyjnym;

•        Uzyskania co najmniej 960 punktów za publikacje za ostatnie 4 lata (2019-2022), liczonych według obecnie obowiązujących zasad;

•        Posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

•        Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Zarządzania (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Zarządzania, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 7, pokój 115 lub przesłać na adres mailowy iz@sggw.edu.pl):

 

•        podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;

•        odpis (poświadczona kserokopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisów (poświadczonych kserokopii) dyplomów nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;

•        autoreferat dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

z elementami życiorysu;

•        wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności, wraz z zestawieniem liczbowym;

•        wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, wraz z informacją o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);

•        ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).

•        niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki):

 

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

•        świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy,

•        kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami.

 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:

 

•        oświadczenie kandydata/ki (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,

•        oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),

•        wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 28.04.2023 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl. Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Załączniki