profesor badawczo-dydaktyczny

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

·         Posiadania tytułu naukowego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (według dawnych przepisów w dyscyplinach Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn).

·         Udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, obejmującego autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, o łącznej punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w okresie od roku 2017 nie mniejszej niż 750 pkt. łącznie (bez podziału na autorów) i łącznym IF powyżej 20.

·         Doświadczenia w kształceniu kadr naukowych potwierdzonego pełnieniem funkcji promotora w co najmniej 8 przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora oraz recenzenta w co najmniej 5 postępowaniach habilitacyjnych i 3 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego.

·         Doświadczenia w pozyskiwaniu projektów badawczych w trybie konkursowym oraz kierowaniu zespołowymi projektami badawczymi lub technicznymi.

·         Doświadczenia w kierowaniu akademickimi jednostkami struktury organizacyjnej uczelni.

·         Udokumentowanego międzynarodowego doświadczenia w prowadzeniu badań oraz w prezentowaniu ich wyników.

·         Doświadczenia w prowadzeniu instytucjonalnej współpracy międzynarodowej, w tym odbycia co najmniej 3 miesięcznego stażu w zagranicznej jednostce naukowej.

·         Znajomości współczesnych zagadnień mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz budowy maszyn, w tym właściwości i zastosowań materiałów adaptacyjnych i układów inteligentnych.

·         Gotowości do prowadzenia wykładów, ćwiczeń oraz projektów semestralnych w zakresie zadań dydaktycznych Zakładu Mechaniki w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

·         Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki, w ramach anglojęzycznych programów studiów.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286, e-mail: justyna.szewczyk@pw.edu.pl

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (krzysztof.golos@pw.edu.pl)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ipbm@pw.edu.pl