profesor CMKP

II Klinka Urologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warszawa, dnia 22.05.2023r.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
ogłasza konkurs na
profesora CMKP w II Klinice Urologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
(w wymiarze pełnego etatu)
z siedzibą w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
ul. Cegłowska 80.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
– posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
– posiadać specjalizację z urologii,
– wykazać się osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej i klinicznej
– spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP
(Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
2. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.
3. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
4. Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, dydaktyczny i kliniczny oraz prawo wykonywania
zawodu medycznego.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w
dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w
Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie
danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie
wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez
CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania
moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Dział Spraw Osobowych i Płac
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
(tel. 022 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”
do dnia 21.06.2023 r. (decyduje data wpływu do CMKP).
Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2023r.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane
są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Załączniki