profesor CMKP

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warszawa, 23-05-2023 r.

 

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza  konkurs na stanowisko

 

profesora CMKP w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat

 

w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

z  siedzibą w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Cegłowskiej 80 w Warszawie

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP z dn. 26.06.2019 r.).

 

Wymagania:

1.       – posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

2.       – posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej

3.       – wykazać się odpowiednimi  osiągnięciami w dziedzinie nauki, dydaktyki, kształcenia

  kadry naukowej.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1.Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
3. Kopie dyplomów, praw wykonywania zawodu lekarza, specjalizacji.

4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego wg wzoru:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w  CMKP”.

 

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS”

 

do dnia 23.06.2023 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 30 czerwca 2023 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączniki