Profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:

a.       stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych; udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny literaturoznawstwo, przypisany do w/w dyscypliny na poziomie nie niższym niż 75%, uwzględniający refleksję nad literaturą polskiego oświecenia (zwłaszcza w zakresie pism politycznych, retoryki i kultury literackiej), interpretowaną w odniesieniu do zagadnień kulturowych i antropologicznych epoki. Dodatkowym atutem będą kompetencje z zakresu edytorstwa naukowego literatury XVII/XVIII w. i/lub literatury XIX/XX w..

b.      udokumentowany dorobek dydaktyczny, wskazujący również na doświadczenie w prowadzeniu zajęć z historii literatury polskiej epoki oświecenia, wykładów, seminariów dyplomowych, ewentualnie zajęć z zakresu edytorstwa naukowego i retoryki; dorobek organizacyjny (w strukturze uczelni).

c.       wymagania dodatkowe:

– dyspozycyjność i gotowość do podjęcia obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych w Warszawie;

– udział w grantach lub projektach/stypendiach naukowych;

– znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, w tym umożliwiającym prezentowanie wystąpień publicznych (np. na konferencjach międzynarodowych) oraz prowadzenie zajęć.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę uksw.edu.pl.